Mall – Framtidsfullmakt

229 kr

Dokumentmall för att skriva en framtidsfullmakt. Med hjälp av denna mall kan du själva skriva en framtidsfullmakt där du utser en eller flera personer som ska ha rätt att företräda dig den dag som du inte längre själv kan fatta egna beslut, t ex på grund av sjukdom.

I denna dokumentmall kan du specificera exakt vilka åtgärder som fullmaktshavaren ska ha rätt att vidta för din räkning med stöd av framtidsfullmakten.

Med en framtidsfullmakt kan du i förväg utse en eller flera personer som har rätt att företräda dig den dag som du på grund av varaktig sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte längre har möjlighet att fatta egna beslut.

Fördelen med en framtidsfullmakt är att du själv kan styra över vem som ska företräda dig. Upprättar du inte någon framtidsfullmakt måste omgivningen vända sig till olika myndigheter för att begära att någon utses som god man eller förvaltare för dig. Det innebär att du själv inte kan styra över vem som ska företräda dig.

En framtidsfullmakt underlättar även för de närstående. Genom att du i förtid utser en viss person att företräda dig behöver inte omgivningen vända sig till myndigheterna för att någon ska kunna företräda dig. Dessutom minskar du risken för diskussioner och oenighet mellan de närstående om vem som ska företräda dig.

Vem kan använda sig av dokumentmallen?

Denna dokumentmall för kan användas av dig som vill skriva en framtidsfullmakt där du utser en viss person som har rätt att företräda dig den dag som du inte längre klarar av att fatta dina egna beslut.

Observera att en dokumentmall, blankett eller annan form av mall för att upprätta ett juridiskt dokument aldrig kan ersätta juridisk kunskap. När man använder sig av en dokumentmall måste man ha juridiska förkunskaper avseende just det juridiska dokument som man ska upprätta. En dokumentmall, blankett, förlaga eller liknande är endast ett hjälpmedel och kan inte ersätta juridisk kunskap.

Vad som ingår i priset

Dokumentmall för framtidsfullmakt i Word-format
Dokumentmall för framtidsfullmakt i PDF-format

Relevant lagtext

lag (2017:310) om framtidsfullmakter
En lag om framtidsfullmakter

Mer information

Antal fullmaktshavare

1, 2, 3

Sök efter mall