Mall Framtidsfullmakt

249 kr

Dokumentmall för dig som ska skriva en framtidsfullmakt.

Med hjälp av denna mall kan du på egen hand skriva en välskriven och komplett framtidsfullmakt. Du kan välja mellan att skriva en framtidsfullmakt med begränsad omfattning eller en framtidsfullmakt med vidsträckt omfattning.

I mallen för framtidsfullmakten med begränsad omfattning anger du själv vad fullmaktshavaren ska ha rätt att göra för fullmaktsgivarens räkning.

I mallen för framtidsfullmakten med vidsträckt omfattning finns det redan en text som ger fullmaktshavaren en mycket vidsträckt befogenhet att företräda fullmaktsgivaren.

Vill du skriva in flera fullmaktshavare i en och samma framtidsfullmakt kan du välja antal fullmaktshavare i samband med din beställning.

När du använder dig av denna mall för framtidsfullmakt har du tillgång till vår MallService.

Med en framtidsfullmakt kan du i förväg utse en eller flera personer som har rätt att företräda fullmaktsgivaren den dag som fullmaktsgivaren på grund av varaktig sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte längre har möjlighet att fatta egna beslut.

Fördelen med en framtidsfullmakt är att fullmaktsgivaren själv kan styra över vem som ska företräda fullmaktsgivaren när hen inte längre kan “ta vara på sig själv”. En framtidsfullmakt underlättar även för de närstående. Genom att utse en person, eller flera personer, i en framtidsfullmakt behöver inte omgivningen vända sig till myndigheterna den dag som man inte längre är kapabel att “ta hand om sig själv”. Dessutom minskar man risken för diskussioner och oenighet mellan de närstående om vem som ska vara god man eller förvaltare.

Vem kan använda sig av dokumentmallen?

Denna dokumentmall kan användas av dig som vill skriva en framtidsfullmakt där du utser en viss person, eller flera personer, vilka har rätt att företräda fullmaktsgivaren den dag som fullmaktsgivaren inte längre klarar av att hantera sina personliga eller ekonomiska angelägenheter.

Du bestämmer själv omfattningen av framtidsfullmakten, det vill säga vilka åtgärder som fullmaktshavaren eller fullmaktshavarna ska ha rätt att vidta för fullmaktsgivarens räkning. Vill du själv i detalj bestämma omfattningen väljer du mallen för framtidsfullmakt med begränsad omfattning. Vill du att fullmaktshavaren eller fullmaktshavarna ska kunna vidta i princip alla möjliga åtgärder som är möjliga att vidta med en framtidsfullmakt ska du välja mallen för framtidsfullmakt med vidsträckt omfattning.

Är du osäker på vilken version du ska välja, eller om mallen är lämplig att använda i just din situation, är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig att finna rätt mall för just din situation.

En omfattande och fullständig dokumentmall för framtidsfullmakt

Denna mall för framtidsfullmakt innehåller inte endast de obligatoriska momenten som måste finnas med i en framtidsfullmakt för att den ska vara giltig. Mallen innehåller även ett flertal andra bestämmelser som klargör för såväl fullmaktshavarna som fullmaktsgivarens omgivning exakt vad som gäller enligt framtidsfullmakten.

I mallen anges bland annat följande:

  • när framtidsfullmakten träder i kraft,
  • vem som avgör när framtidsfullmakten träder i kraft,
  • vilka åtgärder som fullmaktshavaren har rätt att vidta med stöd av framtidsfullmakten,
  • vad som gäller om fullmaktsgivaren skulle avlida,
  • vad som gäller om fullmaktshavaren skulle avlida,
  • vad som gäller om fullmaktshavaren inte vill, eller kan, åta sig uppdraget som fullmaktshavare,
  • vilka möjligheter fullmaktshavaren har att ge gåvor för fullmaktsgivarens räkning,
  • om en granskare ska utses, och om så är fallet – vem som ska utses till granskare,
  • om fullmaktshavaren ska lämna redovisning för sitt uppdrag, och om så är fallet – till vem och hur redovisning ska lämnas,
  • om fullmaktshavaren har rätt till arvode för sitt uppdrag.

Det är du som avgör hur respektive bestämmelse ska utformas. De flesta bestämmelser innehåller ett par alternativ och genom att markera i en kryssruta bestämmer du vad som ska gälla för varje enskild bestämmelse.

Som exempel kan nämnas fullmaktshavarens rätt till arvode. I den bestämmelsen kan du välja mellan en ruta som anger att fullmaktshavarna inte har rätt till arvode och en annan ruta som anger att fullmaktshavarna ska ha rätt till arvode enligt vad som anges i lag om framtidsfullmakter. Du markerar enkelt den kryssruta för det alternativ som du föredrar. Är du inte nöjd med något av dessa alternativ finns även en tredje ruta där du själv kan skriva in hur du vill att fullmaktshavarens rätt till arvode ska regleras.

Du har således stora möjligheter att anpassa framtidsfullmakten till omständigheterna i just din situation.

Möjlighet att välja en eller flera fullmaktshavare

När du skriver en framtidsfullmakt är det möjligt för dig att utse flera fullmaktshavare. Ska fullmaktshavarna företräda fullmaktsgivaren var för sig är den smidigaste lösningen oftast att med stöd av dokumentmallen upprätta separata framtidsfullmakter för var och en av fullmaktshavarna. Därigenom har de var sin framtidsfullmakt i original vilket underlättar när någon av fullmaktshavarna ska visa upp fullmakten i original för till exempel en myndighet.

Det är även möjligt för dig, under förutsättning att du väljer mallen för framtidsfullmakt med begränsad omfattning, att ge olika fullmaktshavare olika behörighet. En fullmaktshavare kan till exempel få  behörighet att företräda fullmaktsgivaren gentemot myndigheter samtidigt som en annan fullmaktshavare får behörighet att hantera fullmaktsgivarens bankärenden.

Vill du endast upprätta en enda framtidsfullmakt, och i denna skriva in flera fullmaktshavare, väljer du i samband med beställningen det antal fullmaktshavare som du vill skriva in. Du får då en mall som är anpassad till exakt det antalet fullmaktshavare.

Snabb leverans per e-post m m

Din mall för framtidsfullmakt skickas till dig per automatik via e-post omedelbart efter din beställning. Du kan därför skriva din framtidsfullmakt redan idag. Du får mallen i två olika format - word och pdf. Word-mallen öppnar du snabbt och enkelt i ditt ordbehandlingsprogram och pdf-mallen öppnar du lika snabbt och enkelt i ditt pdf-program som till exempel Acrobat Reader eller din webbläsare.

Är du osäker på hur du ska fylla i mallen eller du inte lyckas öppna mallen kan du kontakta vår MallService som omgående hjälper dig. Du når MallService enklast via vår chatt men du kan även kontakta dem per e-post.

Dokumentinformation

Dokumentid: JM470DP-JM477DP (Beroende på val av mall)
Antal sidor i mall: 6
MallService: Ingår
Leverans: Omgående leverans per e-post

Relevant lagtext och övrig information om framtidsfullmakter

Faktatext om framtidsfullmakter
lag (2017:310) om framtidsfullmakter

Sök efter mall