Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakter är en relativt ny företeelse i svensk rätt. Den lag som reglerar framtidsfullmakter, lag (2017:310) om framtidsfullmakter, trädde i kraft så sent som den 1 juli 2017.  En framtidsfullmakt är en särskild form av fullmakt i vilken du kan ge i fullmakt åt någon annan att företräda dig i framtiden. Enkelt förklarat kan du med hjälp av en framtidsfullmakt redan idag utse en eller flera personer som har rätt att företräda dig den dag som du inte längre kan ta hand om dina ”angelägenheter”.

Syftet med framtidsfullmakter är att de ska utgöra ett komplement till det etablerade systemet med gode män och förvaltare. Det kommer därför fortfarande vara möjligt att ansökan om god man eller förvaltare.

I det följande ska vi försöka att, på ett enkelt och överskådligt sätt, förklara vad framtidsfullmakter är för något och vilka regler som gäller om du funderar på att skriva en framtidsfullmakt.

Fullmaktsgivare och fullmaktshavare – två grundläggande begrepp

För att du enklare ska kunna förstå de olika reglerna rörande framtidsfullmakter måste vi först gå igenom ett par grundläggande begrepp – fullmaktsgivare och fullmaktshavare. Dessa två begrepp måste fu förär grundläggande för att förstå hur framtidsfullmakter, och även andra fullmakter, fungerar och de regler som gäller för olika typer av fullmakter.

Skriver du en fullmakt där du ger i fullmakt åt en annan person att företräda dig är du fullmaktsgivare. Den person som du ger i fullmakt att företräda dig är fullmaktshavare.

En fullmaktsgivare och fullmaktshavare i en framtidsfullmakt.

I en framtidsfullmakt är Fullmaktsgivaren är den person som ger i fullmakt åt en annan person att företräda honom eller henne. Fullmaktshavaren är den person som får i fullmakt av fullmaktsgivaren att företräda fullmaktsgivaren.

I en framtidsfullmakt är Fullmaktsgivaren är den person som ger i fullmakt åt en annan person att företräda honom eller henne. Fullmaktshavaren är den person som får i fullmakt av fullmaktsgivaren att företräda fullmaktsgivaren.

Ibland används benämningen huvudman istället för fullmaktsgivare. Vad avser termen fullmaktshavare används ibland begreppen fullmäktig eller fullmaktstagare. I denna artikel kommer vi uteslutande att använda oss begreppen fullmaktsgivare och fullmaktshavare vilka är de begrepp som används i lagen om framtidsfullmakter.  

Vem som kan upprätta en framtidsfullmakt

Den som har fyllt arton år och har förmåga att ”ha hand som sina angelägenheter” kan upprätta en framtidsfullmakt. I praktiken innebär detta att du inte får ha förvaltare och du måste förstå vad en framtidsfullmakt innebär för dig.

Att man måste förstå vad framtidsfullmakten innebär att en person som blivit allvarligt sjuk och inte längre är medveten om vad hen gör inte kan upprätta en framtidsfullmakt. Tyvärr förekommer det alltför ofta att man väntar för länge med att upprätta en framtidsfullmakt. Detta får till följd att att personen som hade kunnat få hjälp med stöd av en framtidsfullmakt inte längre kan upprätta en framtidsfullmakt. I en sådan situation blir man som anhörig istället förvisad till de ”traditionella lösningarna” i form av god man och förvaltare.  

Vänta därför inte för länge med att upprätta en framtidsfullmakt.

Vad en fullmaktshavare kan göra med en framtidsfullmakt

Enligt lag om framtidsfullmakter kan en framtidsfullmakt avse ekonomiska och personliga angelägenheter.

Med ekonomiska angelägenheter avses bl a löpande betalningar av räkningar och göra vardagliga inköp. Men det kan även avse mer komplexa åtgärder som att hyra bostad, hantering medel på bankkonton och placeringar, försäljning av egendom m m.

Med personliga angelägenheter avses åtgärder som berör fullmaktsgivarens allmänna välbefinnande. Som exempel på sådana åtgärder kan nämnas kontakter med hemtjänst, hälso- och sjukvård m m.

Att fullmakten omfattar kontakter med hälso- och sjukvård innebär inte att fullmaktshavaren kan fatta beslut om medicinska ingrepp. Beslut om medicinska ingrepp faller uttryckligen utanför framtidsfullmaktens omfattning. Som fullmaktshavare behöver du därför inte vara orolig för att du ska behöva fatta beslut om t ex vilken medecinsk behandling som fullmaktsgivaren ska genomgå.

 

Vem som kan utses till fullmaktshavare

Det finns inte några särskilda krav på den som ska vara fullmaktshavare. I princip krävs endast att den som utses är myndig och har rättshandlingsförmåga, d v s personen som utses måste vara minst arton år och får inte ha förvaltare.

Tänk på att den som utses till fullmaktshavare i en framtidsfullmakt inte kan vara en av de personer som bevittnar framtidsfullmakten. Detta är inte tillåtet. Skulle fullmaktshavaren bevittna den framtidsfullmakt där hen utses till fullmaktshavare är fullmakten inte gällande.

Det är fullt möjligt att utse flera fullmaktshavare. Du kan således skriva flera framtidsfullmakter till olika personer. Det är även möjligt att ”dela upp” fullmaktshavarnas behörighet så att en person t ex hjälper till med ekonomiska angelägenheter samtidigt som en annan person får fullmakt att hjälpa till i kontakter med myndigheter.  

Formkrav för en giltig framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt måste vara utformad på ett visst sätt för att vara giltig. Detta brukar bemämnas att den måste uppfylla vissa formkrav. I princip är kraven för en framtidsfullmakt desamma som för ett testamente. Detta innebär att en framtidsfullmakt måste:

  1. vara upprättad i skrift,
  2. vara undertecknad av fullmaktsgivaren, samt
  3. bevittnad av två samtidigt närvarande vittnen.

Uppfyller en framtidsfullmakt inte samtliga av dessa krav är den inte giltig.

Utöver ovan angiva krav ställs det särskilda krav på innehållet i framtidsfullmakten och de personer som bevittnar fullmakten.

När en framtidsfullmakt börjar att gälla

En framtidsfullmakt träder inte i kraft i samband med undertecknandet eller ett visst angivet datum. En framtidsfullmakt träder istället i kraft den dag som fullmaktstivaren på grund av ”sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser”. Detta sker per ”automatik” och fullmaktsgivaren eller fullmaktshavaren behöver inte själv vidta några åtgärder för att fullmakten ska börja att gälla.

Innan fullmaktsgivaren på grund av ”sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om sina angelägenheter är det inte möjligt för fullmaktshavaren att använda sig av fullmakten.

Vill en fullmaktsgivare att någon ska  befinner dig i detta tillstånd måste du använda dig av en ”vanlig” fullmakt. En vanlig lösning är därför att man även upprättar en vanlig fullmakt när man skriver en framtidsfullmakt.

Skriva en framtidsfullmakt

Det är inte ovanligt att framtidsfullmakter anses vara ett ”enkelt” juridiskt dokument. Så är emellertid inte fallet. En framtidsfullmakt är ett relativt komplicerat dokument ur juridisk synvinkel. Det måste vara upprättat på ett visst sätt för att vara giltigt. Därutöver måste man göra en rad komplicerade överväganden i samband med att man skapar framtidsfullmakten.

T ex måste man ta ställning till vilka områden som framtidsfullmakten ska omfatta. Vidare måste man bestämma sig för vem eller vilka som är lämpliga som fullmaktshavare. Ska en eller flera personer utses? Ska olika personer ha fullmakt för olika typer av åtgärder? Vad händer om en fullmaktshavare avlider? Ska fullmaktshavaren ha rätt till ersättning för sitt arbete och i så fall hur mycket?

Detta är endast ett par enkla exempel på de frågeställningar som man bör gå igenom i samband med upprättandet av en framtidsfullmakt.

Mallar för att skriva en framtidsfullmakt

I en perfekt värld har man såväl tid som pengar för att sätta sig ner med en advokat som går igenom din situation och diskuterar olika lösningar som är lämpliga för just dig. Efter sammanträdet upprättar advokaten ett utkast till framtidsfullmakt som ni båda därefter diskuterar. Därefter upprättar en slutlig version av framtidsfullmakten som du undertecknar på advokatens kontor varvid advokaten och någon av dess kollegor agerar fullmaktsvittnen.

Har du inte tid, och kanske framförallt, inte pengar för att vända dig till en advokat kan en dokumentmall vara ett utmärkt hjälpmedel om du själv ska skriva en framtidsfullmakt. En professionellt utformad mall för framtidsfullmakt underlättar ditt arbete avsevärt samtidigt som du kan vara säker på att formkraven för en giltig framtidsfullmakt är uppfyllda.

Här på JuridiskaMallar.se kan har vi ett par mallar för framtidsfullmakter som du kan titta närmare på.

En av dessa mallar omfattar i princip samtliga åtgärder som är möjliga att för in i en framtidsfullmakt. Med hjälp av denna dokumentmall kan du skriva en framtidsfullmakt där du ger en person rätt att företräda dig i samtliga angelägenheter som är möjliga att skriva in in en framtidsfullmakt. Du finner denna mall här:

Vill du begränsa fullmaktshavarens möjligheter att företräda dig till ett par olika områden finns det en annan mall som är anpassad till just det syftet. I den mallen anger du framtidsfullmaktens omfattning genom att kryssa i olika rutor och du kan även själv skriva in de åtgärder som framtidsfullmakten ska omfatta. Du finner denna mall här:

Sammanfattning avseende framtidsfullmakter

Framtidsfullmakter är en utmärkt lösning för att du idag ska kunna utse en eller flera personer som kan företräda dig den dag som du inte längre kan hantera dina angelägenheter. På så sätt vet du vem som kommer att företräda dig.

Samtidigt underlättar du för dina närmaste. De behöver inte försöka gissa sig till vad din önskan är och de behöver inte heller vända sig några myndigheter för att t ex begära att en god man utses för din räkning. Istället kan den eller de personer som du utsett omgående hjälpa dig den dag som du behöver hjälp.

Sammanfattningsvis borde de flesta av oss överväga att skriva en framtidsfullmakt. Det underlättar såväl för oss själva som vår omgivning den dag som vi inte längra kan hantera våra personliga eller ekonomiska angelägenheter.