ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING

Via Juridiskamallar.se, i det följande benämnt Webbplatsen, är det möjligt att köpa dokumentmallar, i det följande benämnda Produkten. Produkten kan köpas av såväl privatpersoner som juridiska personer. Den som köper en Produkt benämns i det följande för Kunden.

Tjänsten fungerar på så sätt att Kunden väljer en Produkt på Webbplatsen varefter Kunden via vald betalningsförmedlare betalar för Produkten. När betalningen har kommit Säljaren tillhanda erhåller Kunden per automatik ett e-postmeddelande. I detta e-postmeddelande finns en länk via vilken kunden kan ladda ner Produkten till sin egen dator, mobiltelefon eller annan enhet som Kunden själv väljer.

PRIS

De priser som anges på Webbplatsen är inklusive mervärdeskatt och varierar beroende på i vilket land som Kunden befinner sig. Är Kunden registrerad för mervärdesskatt kan Kunden i samband med betalningen ange sitt nummer för mervärdeskatt varvid priset kommer att justeras med hänsyn till de regler som gäller när en kund är registrerad för mervärdeskatt.

BETALNING FÖR PRODUKT

Betalning för Produkt sker tryggt och enkelt via etablerad betalningsförmedlare och kunden kan i samband med att betalning görs välja mellan olika betalningsalternativ. All data i samband med betalning via bankkort krypteras genom SSL och sker direkt mellan Kundens kortutfärdare och betalningsförmedlaren.

Betalningar via PayLane hanteras av PayLane sp. z o.o. med adress ul. Norwida 4, 80-280 Gdansk, Polen, KRS: 0000227278. Den information som därvid hanteras kan bestå av fullständigt namn, telefonnummer, e-postadress, faktureringsadress etc. Den information som samlas in om dig som kund kan överföras till PayLane i syfte att du ska kunna betala för den produkt eller tjänst som du önskar köpa. Du har alltid rätt att få tillgång till den information som finns om dig och som delats med PayLane och du kan även begära ändringar i densamma. Utbytet av information med PayLane är frivilligt från din sida men är samtidigt en förutsättning för webbplatsens syfte och funktion och att du ska kunna köpa produkter och tjänster på webbplatsen.

LEVERANS AV PRODUKT

Leverans av produkt sker omgående och per automatik omgående efter det att betalningen kommit Säljaren tillhanda. Leverans sker per e-post och i det e-postmeddelande som Kunden erhåller finns en länk via vilken Kunden omgående kan ladda ner Produkten.

FÖRSENAD LEVERANS

För det fall att Kund senast inom fem (5) minuter efter det att betalningen kommit Säljaren tillhanda inte erhållit en fungerande länk för kunna ladda ner Produkten ska Kunden omgående kontakta Juridex.se via e-post eller via kontaktformuläret som finns på www.juridex.se/kundtjanst.

Har Kunden inte erhållit Produkt senast inom 48 timmar efter det att Kunden underrättat Säljaren enligt föregående stycke och dröjsmålet inte beror på omständigheter utanför Säljarens kontroll har Kunden rätt att kräva återbetalning av det belopp som erlagts för Produkten.

REKLAMATION OCH FEL I PRODUKT

Anser Kunden att köpt Produkt är felaktig ska Kunden så snart Kunden upptäckt eller bort upptäcka felet skriftligen meddela Säljaren detta via e-post eller via kontaktformuläret som finns på www.juridex.se/kundtjanst. Köparen ska därvid tydligt förklara på vilket sätt Produkten är felaktig.

Föreligger fel i av Kunden köpt Produkt åtar sig Säljaren att första hand leverera en ny och felfri version av Produkten. Är det möjligt att leverera en ny och felfri version av Produkten ska Säljaren till Kunden omgående återbetala ett belopp motsvarande vad Kunden erlagt för Produkten. Återbetalning ska ske senast inom fem (5) dagar från det att fel konstaterats.

Säljaren svarar aldrig för följdskador till följd av fel i Produkten och Säljarens ersättningsskyldighet kan aldrig överstiga det belopp som Kunden betalt för Produkten.

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN

Kunden är ensamt ansvarig för användandet av Produkten. Detta gäller såväl bedömningen om Produkten är lämplig att använda i en viss situation som de eventuella justeringar som Kunden gör i Produkten.

När Kunden överväger att använda sig av en Produkt krävs att kunden gör en juridisk bedömning av om Produkten är lämplig att använda sig av i den aktuella situationen och att användandet av Produkten får de följer som Kunden avser. Denna juridiska bedömning Kunden ensamt ansvarig för. Det krävs därför att Kunden har juridiska förkunskaper för att Kunden ska kunna använda sig av Produkten på ett korrekt sätt. Produkten kan aldrig i något avseende ersätta juridisk rådgivning från en advokat eller annan jurist utan är istället ett verktyg som underlättar och påskyndar arbetet med upprättandet av ett juridiskt dokument för den som har de juridiska kunskaper som krävs.

Är Kunden det minsta osäker på om Kunden har tillräckliga förkunskaper för att kunna använda sig av och anpassa Produkten rekommenderas Kunden att anlita juridiskt biträde i form av advokat eller annan jurist för att få hjälp med denna bedömning.

TILLHANDAHÅLLANDE AV SUPPORT

Via supporten kan Kunden per e-post få hjälp med att fylla i sin dokumentmall. Den support som Säljaren tillhandahåller utgörs av biträde med hur man rent språkligt kan formulera sig för att uttrycka sig på ett korrekt och tydligt sätt i en viss dokumentmall.

Säljaren tillhandahåller inte någon som helst juridisk rådgivning och den support som tillhandahålls av Säljaren ska därför inte i något avseende anses vara eller uppfattas som juridisk rådgivning. Är Kunden i behov av juridisk rådgivning rekommenderas Kunden att kontakta advokat eller annan jurist.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Vid köp av en Produkt samlas de uppgifter in som behövs för att leverans av Produkten ska kunna ske till Kunden. Därutöver samlas även de uppgifter in som krävs enligt lag vid försäljning av Produkten.

De uppgifter som samlas in enligt ovan är följande:

  • namn,
  • e-postadress,
  • postadress,
  • betalningsuppgifter i form av betalt belopp och sätt för betalning (dock inte fullständiga kortnummer eller liknande),
    organisationsnummer eller annat identifikationsnummer (gäller endast juridiska personer),
  • IP-adress, samt
  • de övriga uppgifter som Kunden lämnat i samband med beställningen av Produkten.

Du har alltid rätt att begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar dock inte de uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsmässiga ändamål.

När en betalning görs via PayLane sker detta via PayLane sp. z o.o. med adresse Norwida 4, 80-280 Gdansk, KRS: 0000227278. Den information som Säljaren erhåller i samband med en försäljning via webbplatsen kan därvid komma att delas med PayLane för att Paylane ska kunna fullgöra sina åtaganden avseende betalningen mellan Säljaren och Kunden.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Dessa allmänna bestämmelser ska tolkas i enlighet med lagen i det land där Säljaren har sitt hemvist. Detta gäller emellertid inte om köparen är att betrakta som en konsument inom EU. Är köparen att betrakta som en konsument inom EU ska bestämmelserna tolkas i enlighet med lagen i det land inom EU där Köparen gjorde sitt köp av Produkten.

UPPHOVSRÄTTSLIGA BESTÄMMELSER

Allt innehåll på Webbplatsen är skyddat enligt upphovsrättsliga regler. Genom förvärvet av en Produkt erhåller Kunden en rätt att använda Produkten som förlaga till ett juridiskt dokument. Kunden äger inte utan Säljarens uttryckliga och skriftliga samtycke överlåta eller upplåta denna rätt till annan. Kunden äger inte heller rätt att mångfaldiga Produkten.

KONTAKT MED SÄLJAREN

Önskar kunden att komma i kontakt med Säljaren görs detta enklast via e-post på info@juridiskamallar.se.