Skillnaden mellan enskild egendom och giftorättsgods

Den egendom som makar äger är antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Huvudregeln är att den egendom som ägs av någon av makarna eller makarna gemensamt är giftorättsgods. Om egendomen är enskild eller giftorättsgods har betydelse vid bodelningen i samband med en skilsmässa eller att någon av makarna avlider. Den egendom som är giftorättsgods ingår i bodelningen vilket inte är fallet med egendom som är enskild. Huvudregeln vid en bodelning är att den egendom som är giftorättsgods ska delas lika mellan makarna.

Exempel:
Anna och Bengt ska skiljas. Anna har egendom till ett värde om en miljon kronor och all hennes egendom är enskild. Bengt har endast egendom till ett värde om 400 000 kronor och all hans egendom är giftorättsgods.

Efter det att bodelningen genomförts kommer Anna att ha tillgångar till ett värde om 1 200 000 kronor (en miljon enskild egendom och hälften av Bengts giftorättsgods). Bengt å sin sida kommer endast att ha tillgångar till ett värde om 200 000 kronor (hälften av hans giftorättsgods om 400 000 kronor).

Egendom kan bli enskild genom ingående av äktenskapsförord, genom villkor vid gåva eller testamente eller genom villkor i förmånstagarförordnande. Den som önskar försäkra sig om att egendomen stannar “inom familjen” bör därför upprätta ett testamente med föreskrift om att kvarlåtenskapen ska ärvas såsom enskild egendom. Vill man ge bort egendomen måste man i gåvohandlingen ange att egendomen som ges bort ska vara mottagarens enskilda egendom.

Avslutningsvis får sägas några ord om utbyte av enskild egendom. Om egendom vilken är enskild byts mot annan egendom anses den nya egendomen utgöra enskild egendom. Har det emellertd angetts i äktenskapsförordet, gåvobrevet eller testamentet att den nya egendomen ska vara giftorättsgods är detta bindande. Observera att motsatsen gäller vid avkastning av enskild egendom såsom t ex ränta, vilken anses utgöra giftorättsgods om det inte uttryckligen i äktenskapsförordet gåvovillkoren eller testamentet angetts att den skall vara enskild egendom.

Vill Du läsa mer om enskild egendom och giftorättsgods finns dessa regler i Äktenskapsbalken, framförallt dess 7-12 kapitel.

Varukorg