Legal Disclaimer

Information som publiceras på denna webbplats är endast avsett som allmän och mycket grundläggande information avseende i huvudsak olika områden inom juridiken.

Den information som finns på webbplatsen är inte avsedd, och ska inte heller användas, som juridisk rådgivning i något avseende. Den information som finns på webbplatsen har inte granskats juridiskt och kan vara såväl direkt felaktig som inaktuell eller vara ofullständig. Detta gäller såväl den information som finns på webbplatsen i form av artiklar, kommentarer, dokument och annat text-, bild-, ljud eller videoinnehåll som länkar till andra webbplatser eller media.

Allt användande av den information som finns att tillgå på denna webbplats sker på besökarens eller kundens egen risk.