Uppsägning av provanställning

Allmänt om provanställning

Enligt lagen om anställningsskydd (ofta benämnd endast LAS) har en arbetsgivare möjlighet att anställa en person på prov under högst sex månader. Avbryter inte någon av parterna anställningen innan dess att prövotiden löper ut övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning, d v s det som med vanligt språkbruk oftast benämns “fast anställning”.

Avbrytande och avslutande av provanställning

En provanställning ger inte arbetstagaren samma skydd som en tillsvidareanställning. T ex behöver arbetsgivaren inte har några särskilda skäl för att säga upp arbetstagaren från provanställningen. När det är fråga om en provanställning brukar man emellertid inte använda sig av begreppet uppsägning. Istället använder man sig av begreppen avbryta provanställningen eller avsluta provanställningen.

Ett avbrytande av provanställningen innebär att provanställningen upphör innan prövotiden löper ut. T ex upptäcker arbetsgivaren redan efter tre månader att arbetstagaren inte klarar av arbetsuppgifterna och därmed inte är lämpad för en framtida tillsvidareanställning. Arbetsgivaren vill inte vänta till prövotiden löper ut utan vill “säga upp” arbetstagaren så snart som möjligt. Arbetsgivaren kan göra detta genom att avbryta provanställningen i förtid.

Önskar arbetsgivaren istället att arbetstagaren arbetar till dess att prövotiden löper ut kan arbetsgivaren välja att avsluta provanställningen. Ett avslutande av provanställningen innebär att arbetstagaren fullföljer provanställningen till sista dagen för provanställningen. Därefter upphör anställningen och övergår inte till en tillsvidareanställning.

Vikten av att göra “uppsägningen” på ett korrekt sätt

Det är viktigt att arbetsgivaren avslutar eller avbryter provanställningen på ett korrekt och tydligt sätt så att inte missförstånd uppstpr. Vidare måste arbetsgivaren t ex iaktta en “varseltid” om två veckor som gäller för provanställningar, i vissa fall underrätta den lokala fackliga organisationen m m. Gör arbetsgivaren fel i något avseende riskerar arbetsgivaren att få betala skadestånd eller att provanställningen övergår i en fast anställning.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal måste även kontrollera reglerna i kollektivavtalet då dessa ofta innehåller särskilda regler med avseende på provanställningar.

Mallar för att avbryta eller avsluta en provanställning

Vi har tagit fram dokumentmallar för såväl avbrytande som avslutande av provanställningar. Med hjälp av dessa mallar kan Du snabbt och enkelt skapa korrekt utformade juridiska dokument. Till dokumentmallarna följer även en handledning som förklarar hur Du fyller i mallarna, de arbetsrättsliga reglerna samt ger tips och råd om vad Du bör tänka på i samband med att en provanställning upphör.

Du finner dokumentmallarna via följande länkar:

Mall för avbrytande av provanställning
Mall för avslutande av provanställning

Varukorg