Att tänka på vid provanställning

Allmänt om anställning på prov

Lagen om anställningsskydd ger möjlighet för en arbetsgivare att “prova” om en person är lämplig för ett visst arbete. En provanställning kan som längst pågå under sex månader och det är fullt möjligt att avtala om en kortare prövotid.

Provanställningen är även en möjlighet för arbetstagaren att “prova på” ett visst arbete utan att vara bunden av de förpliktelser, som t ex uppsägningstid, vilka följer med en tillsvidareanställning.

Efter prövotiden övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren eller arbetstagaren meddelat att provanställningen ska upphöra. Det är därför viktigt att arbetsgivaren inte missar denna frist om arbetsgivaren inte vill att arbetstagaren ska bli tillsvidareanställd.

Kollektivavtal och provanställning

Kollektivavtal innehåller ofta särskilda bestämmelser om provanställningar. Är arbetsgivaren bunden av ett kollektivavtal måste man därför förutom LAS även kontrollera vad som finns angivet i kollektivavtalet. Ofta finns det bestämmelser i kollektivavtalet som kompletterar och vissa fall även ersätter bestämmelserna i LAS.

Provanställningsavtalet

Det är viktigt att arbetsgivaren upprättar ett korrekt utformat avtal om provanställning där det tydligt framgår att det är fråga om en provanställning. Uppstår oklarhet om vad arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om för typ av anställning löper arbetsgivaren en stor risk för att anställningen kommer att betraktas som en tillsvidareanställning.

En arbetsgivare som avser att upprätta ett korrekt provanställningsavtal kan med fördel använda sig av vår grundmall för provanställningsavtal.

Uppsägning av provanställning

Såväl arbetsgivaren som arbetstagaren har möjlighet att “säga upp” provanställningsavtalet. Säger någon av parterna upp avtalet till upphörande innan det löper ut brukar man säga att avtalet avbryts. Säger någon av parterna upp avtalet att upphöra i samband med att prövotiden löper använder man ofta formuleringen att avtalet avslutas.

Arbetsgivarens möjligheter att avbryta eller avsluta provanställningsavtalet har behandlats i en särskild artikel vilken Du finner här.

Varukorg