Mall – Bostadsarrende

299 kr

Mall för bostadsarrende. Med hjälp av denna mall kan du själv skriva ett grundläggande avtal om bostadsarrende vilket uppfyller de särskilda krav som jordabalken ställer för att ett arrende ska klassificeras som bostadsarrende.

När du laddar ner mallen får du även en utförlig informationsskrift som punkt för punkt förklarar hur du fyller i mallen. Du får även råd och tips om vad du ska tänka på när du skriver ett avtal om bostadsarrende.

MallService ingår när du köper denna dokumentmall.

MALL - BOSTADSARRENDE

Ett avtal om bostadsarrende måste vara upprättat i skrift samtidigt som lagens krav på bostadsarrende är mycket specifika. Felaktigheter vid upprättandet av avtalet kan medför att avtalet inte anses vara ett bostadsarrende med följd att helt andra regler gäller samt att risken för tvister ökar.

Med hjälp av denna dokumentmall för bostadsarrende skapar Du snabbt och enkelt ett professionellt avtal om bostadsarrende som uppfyller de särskilda krav som jordabalken ställer för att ett arrende ska klassificeras som ett bostadsarrende.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Denna avtalsmall är avsedd för såväl fastighetsägare som arrendatorer som skall ingå ett avtal om bostadsarrende. Med hjälp av mallen skapar Du snabbt och enkelt ett avtal om bostadsarrende som uppfyller lagens krav.

ALLMÄNT OM BOSTADSARRENDE

Bostadsarrende föreligger när jord upplåtits för annat ändamål än jordbruk och arrendatorn enligt avtal har rätt att uppföra eller bibehålla bostadshus på det upplåtna området. Vidare ska huset huvudsakligen vara avsett som bostad åt arrendatorn och hans närstående. En juridisk person kan därför inte vara bostadsarrendator. Exempel på område där bostadsarrenden är vanligt förekommande är vid upplåtelse av mark med fritidshus.

Ett avtal om bostadsarrende måste vara upprättat i skrift och vara träffat för viss tid, minst fem år, eller för arrendatorns livstid. Avtalas kortare arrendetid tar den tvingande lagregeln över och arrendetiden blir fem år. Dispens från femårsregeln kan lämnas av arrendenämnden. Maxtiden för tidsbegränsade avtal är 25 år inom detaljplan och annars 50 år.

Uppsägning skall alltid ske för att avtalet skall upphöra att gälla vid arrendetidens utgång. Bostadsarrende är – liksom jordbruksarrende – förenat med besittningsskydd i form av en rätt till förlängning av arrendeavtalet vid arrendetidens utgång.

Reglerna om arrende är komplexa och det är inte ovanligt att t ex ett avtal om bostadsarrende egentligen är ett hyresavtal etc varvid helt andra regler blir tillämpliga. Vad avtalet har benämnts som spelar därvid inte någon roll - vad som är avgörande är innehållet i avtalet.

RELEVANTA LAGRUM

Jordabalken, särskilt 8 och 10 kap.

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall för bostadsarrende i Wordformat.
  • Hanledning i PDF-format.

DOKUMENTINFORMATION MALL BOSTADSARRENDE

Version: 1.0
Antal sidor: 4 (Dokumentmall)
Format: Word + Handledning i PDF-format
Benämning: Mall Bostadsarrende

Sök efter mall