Mall – Borgensåtagande

249 kr

Mall för borgensåtagande som kan användas av både privatpersoner och företag.

Borgensåtagandet är en proprieborgen vilket innebär att borgensmannen går i borgen “såsom för egen skuld”. Skulle gäldenären inte betala kan fordringsägaren vända sig direkt till borgensmannen och kräva betalning.

För att säkerställa att borgensmannen verkligen förstår vad åtagandet innebär inleds borgensåtagandet med en kort förklaring om vad borgensåtagandet innebär. Därefter är det möjligt att välja om borgensåtagandet ska vara begränsat till visst belopp, begränsat till viss tid etc.

Mallen skickas till dig per e-post omedelbart efter att du gjort din beställning. Har nu några frågor eller blir osäker på något när du ska fylla i mallen är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

MALL BORGENSÅTAGANDE

Dokumentmall för att skapa ett borgensåtagande där borgensmannen tecknar borgen såsom för egen skuld, d v s en proprieborgen. Mallen levereras i såväl Word-format som pdf-format.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Mallen är avsedd för den som har behov av ett komplett dokument för ett borgensåtagande där borgensmannen tecknar borgen såsom för egen skuld, d v s en proprieborgen.

Observera att särskilda regler gäller för borgen vid hyresavtal avseende bostadslägenhter. En särskild mall för ett sådant borgensåtagande finner Du här.

ALLMÄNT OM BORGEN

Det är inte helt ovanligt att de olika begreppen avseende borgen förväxlas varför ett klargörande av de olika termerna kan vara på sin plats.

Gäldenär

Gäldenär är den som är skyldig att erlägga betalning. En annan term som ibland kan vara tillämplig är låntagare eller kredittagare när det är fråga om skulder till följd av lån.

Borgenär/Fordringsägare

Borgenär är den som har rätt till betalning. En annan term för Borgenär är fordringsägare, d v s den som äger fordran.

Borgensman

Borgensman är den som tecknar borgen för gäldenärens skuld eller andra åtaganden gentemot borgenären, d v s betalar inte gäldenären till borgenären är borgensmannen skyldig att erlägga betalning till borgenären för gäldenärens räkning.

Ofta sker en sammanblandning av termerna borgenär och borgensman vilket ofta “ställer till det”. Korrekt är att den som tecknar eller “går i” borgen kallas borgensman och den som har rätt att kräva betalning kallas borgenär eller fordringsägare.

Olika typer av borgen

Det finns olika former av borgen och de två vanligaste är proprieborgen och enkel borgen.

Enkel borgen: Vid denna typ av borgen måste fordringsägaren först försöka kräva in betalningen med alla till buds stående lagliga medel vilket i praktiken innebär att Kronofogdemyndigheten efter tillgångsundersökning konstaterat att gäldenären inte kan betala. Först när så har skett har fordringsägaren rätt att kräva borgensmannen på betalning.

Proprieborgen: Detta är den vanligast förekommande varianten av borgensåtagande och den som är helt dominerande i samband med erhållande av t ex banklån och andra krediter. Vid en proprieborgen ansvarar borgensmannen solidariskt tillsammans med gäldenären (den som är skyldig pengar) för dennes förpliktelser gentemot fordringsägaren (den till vilken betalning skall ske). Fordringsägaren kan således kräva borgensmannen direkt för gäldenärens förpliktelser. Detta gäller även om eventuell intressegemenskap mellan borgensmannen och gäldenären, såsom t ex äktenskap eller delägarskap, skulle upphöra.

Vid tecknandet av en borgen är det självfallet av vikt att borgensmannen verkligen förstår vad det är för åtagande som ingås. Som framgått av ovan är ett borgenåtagande ett mycket långtgående åtagande som noga bör övervägas innan man ingår detsamma.

LAGRUM

Handelsbalken 10 kap 8-12 §§

DOKUMENTINFORMATION BORGENSÅTAGANDE

Dokumentnummer: JM570DP
Antal sidor: 2
Format: Word + PDF
Benämning: Mall Borgen

Sök efter mall