Mall – Borgensåtagande

229 kr

Mall för borgensåtagande där en person eller ett företag tecknar borgen, såsom för egen skuld (proprieborgen), för en annan persons eller företags skuld till en särskilt angiven fordringsägare. Dokumentmallen kan användas i de mest skiftande situationer där man behöver ett borgensåtagande.

För att säkerställa att borgensmannen verkligen förstår vad åtagandet innebär inleds borgensåtagandet med en kort förklaring om vad borgensåtagandet innebär. Därefter är det möjligt att välja om borgensåtagandet ska vara begränsat till visst belopp, begränsat till viss tid etc.

Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring borgensåtagande.

MALL BORGENSÅTAGANDE

Dokumentmall för att skapa ett borgensåtagande där borgensmannen tecknar borgen såsom för egen skuld, d v s en proprieborgen.

Mallen levereras i två olika versioner - en med möjlighet till bevittning av borgensmannens underskrift och en version utan möjlighet till bevittning. Det är inte något krav att ett borgensåtagande ska vara bevittnat. Ibland kan det dock vara till fördel ur bevissynpunkt.

Mallen levereras i såväl Word-format som pdf-format.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Mallen är avsedd för den som har behov av ett komplett dokument för ett borgensåtagande där borgensmannen tecknar borgen såsom för egen skuld, d v s en proprieborgen.

Observera att särskilda regler gäller för borgen vid hyresavtal avseende bostadslägenhter. En särskild mall för ett sådant borgensåtagande finner Du här.

ALLMÄNT OM BORGEN

Det är inte helt ovanligt att de olika begreppen avseende borgen förväxlas varför ett klargörande av de olika termerna kan vara på sin plats.

Gäldenär
Gäldenär är den som är skyldig att erlägga betalning. En annan term som ibland kan vara tillämplig är låntagare eller kredittagare när det är fråga om skulder till följd av lån.

Borgenär/Fordringsägare
Borgenär är den som har rätt till betalning. En annan term för Borgenär är fordringsägare, d v s den som äger fordran.

Borgensman
Borgensman är den som tecknar borgen för gäldenärens skuld eller andra åtaganden gentemot borgenären, d v s betalar inte gäldenären till borgenären är borgensmannen skyldig att erlägga betalning till borgenären för gäldenärens räkning.

Ofta sker en sammanblandning av termerna borgenär och borgensman vilket ofta “ställer till det”. Korrekt är att den som tecknar eller “går i” borgen kallas borgensman och den som har rätt att kräva betalning kallas borgenär eller fordringsägare.

Olika typer av borgen
Det finns olika former av borgen och de två vanligaste är proprieborgen och enkel borgen.

Enkel borgen: Vid denna typ av borgen måste fordringsägaren först försöka kräva in betalningen med alla till buds stående lagliga medel vilket i praktiken innebär att Kronofogdemyndigheten efter tillgångsundersökning konstaterat att gäldenären inte kan betala. Först när så har skett har fordringsägaren rätt att kräva borgensmannen på betalning.

Proprieborgen: Detta är den vanligast förekommande varianten av borgensåtagande och den som är helt dominerande i samband med erhållande av t ex banklån och andra krediter. Vid en proprieborgen ansvarar borgensmannen solidariskt tillsammans med gäldenären (den som är skyldig pengar) för dennes förpliktelser gentemot fordringsägaren (den till vilken betalning skall ske). Fordringsägaren kan således kräva borgensmannen direkt för gäldenärens förpliktelser. Detta gäller även om eventuell intressegemenskap mellan borgensmannen och gäldenären, såsom t ex äktenskap eller delägarskap, skulle upphöra.

Vid tecknandet av en borgen är det självfallet av vikt att borgensmannen verkligen förstår vad det är för åtagande som ingås. Som framgått av ovan är ett borgenåtagande ett mycket långtgående åtagande som noga bör övervägas innan man ingår detsamma.

LAGRUM

Handelsbalken 10 kap 8-12 §§

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall Borgensåtagande i Wordformat.
  • Mall Borgensåtagande i PDF-format.
  • Mall - Borgensåtagande med bevittning i Wordformat.
  • Mall - Borgensåtagande med bevittning i PDF-format.

DOKUMENTINFORMATION BORGENSÅTAGANDE

Version: 1.0
Dokumentnr: 139
Antal sidor: 1
Format: Word + PDF
Benämning: Mall Borgen

Sök efter mall