Mall – Skuldebrev / Grundmall

249 kr

Mall för att upprätta ett heltäckande skuldebrev där man minimerar risken för framtida diskussioner och tvister.

Dokumentmallen är mycket enkel att fylla i och den kan användas av både privatpersoner och företag.

Dokumentmallen gör det möjligt för dig att ange om det ska vara ett löpande eller ett enkelt skuldebrev. Vidare anger du enkelt vilket belopp som krediten avser, vilken ränta som ska utgå, när och hur amortering jämte ränta ska betalas, vad som sker om kredittagaren är sen med betalningen m m. Det finns även möjlighet att skriva in helt egna bestämmelser eller instruktioner.

Mallen skickas till dig per e-post i samma stund som du gör din beställning. Du kan därför börja skriva ditt skuldebrev redan inom ett par minuter.

Längre ner på denna sida finner Du ytterligare information om mallen samt reglerna kring skuldebrev.

MALL - SKULDEBREV

Dokumentmallen lämnar stora möjligheter att utforma skuldebrevet utifrån sina egna förutsättningar och kan användas av såväl privatpersoner som företag. Mallen är även utmärkt som “lathund” när man diskuterar eller överväger krediten. Följer man mallen lämnar man inte något oreglerat och man erhåller ett korrekt skuldebrev som minimerar framtida diskussioner och tvister.

Bevittning är inte något krav för att erhålla ett giltigt skuldebrev men bevittning är ofta att föredra ur bevissynpunkt varför mallen även kan beställas med plats för bevittning.

Mallen levereras i såväl Word-format som pdf-format.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Skuldebrevsmallen är avsedd för såväl privatpersoner som företag där syftet är reglera en kredit eller ett lån på ett korrekt och heltäckande sätt och därigenom minimera riskerna för framtida diskussioner och tvister om vad som överenskommits.

ALLMÄNT OM SKULDEBREV

Ett skuldebrev är en ensidig skriftlig utfästelse från ett företag eller en person att betala ett visst belopp. Med ensidig avses att betalningen inte är beroende av någon prestation från fordringsägaren. Istället för skuldebrev används ibland termer som t ex revers eller förlagsbevis.

Skuldebrev är vanligare förekommande än vad man kanske tror. T ex utgör de lånehandlingar som man skriver under i samband med erhållande av lån i en bank ett skuldebrev. Andra exempel på skuldebrev är betalningsåtaganden i samband med kredit- eller avbetalningsköp eller vid lån inom familjen eller mellan bekanta.

Skuldebrev delas i löpande skuldebrev och enkla skuldebrev. De löpande skuldebreven kan därefter delas in i två undergrupper - orderskuldebrev eller innehavarskuldebrev. Den avgörande skillnaden mellan enkla och löpande skuldebrev är att de löpande skuldebreven är avsedda att “omsättas” vilket innebär att det är betydligt enklare för en fordringsägare att överlåta fordringen till någon annan. T ex är i princip samtliga banklån skrivna som löpande skuldebrev vilket underlättar för banken att överlåta fordringen till annan.

Ett enkelt skuldebrev är i och för sig också möjligt att överlåta men de lagregler som styr de enkla skuldebreven medför att en förvärvare av ett enkelt skuldebrev har ett mycket sämre skydd än vad en förvärvare av ett löpande skuldebrev har (detta under förutsättning att vissa regler följs).

Enkelt förklarat är oftast ett enkelt skuldebrev bättre för kredittagaren medan ett löpande skuldebrev är bättre för kreditgivaren.

Hur vet man då vilken typ av skuldebrev som det är fråga om? Titeln på själva skuldebrevet, d v s om det står enkelt eller löpande skuldebrev som rubrik på skuldebrevet, är av klart underordnad betydelse - avgörande är lydelsen i själva skuldebrevet. Utgångspunkten är därvid följande:

Enkelt skuldebrev: Skuldebrevet har formuleringen “A ska betala X kronor till B” utan tillägg av “eller order” eller liknande.

Orderskuldebrev: Skuldebrevet har formuleringen “A ska betala X kronor till B eller order”.

Innehavarskuldebrev: Skuldebrevet har formuleringen “A ska betala X kronor till innehavaren av detta skuldebrev”.

Generellt är löpande skuldebrev vanligast inom bank- och kreditväsendet och vid krediter mellan företag medan de enkla skuldebreven är vanligare vid lån inom familjen eller mellan privatpersoner.

RELEVANTA LAGRUM

Lag (1936:81) om skuldebrev

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall - Skuldebrev i Wordformat.
  • Mall - Skuldebrev i PDF-format

DOKUMENTINFORMATION MALL SKULDEBREV

Version: 1.0
Dokumentnr: 150
Antal sidor: 2
Format: Word + PDF
Benämning: Mall Skuldebrev

Sök efter mall