Mall – Anställningsavtal (Grundmall)

229 kr

Mall för att skriva ett anställningsavtal.

Mallen är en grundmall som kan användas för att skriva ett professionellt utformat anställningsavtal avseende de flesta typer av anställningar som t.ex. tillsvidareanställning, anställning för viss tid, provanställning m fl.

MallService ingår när du köper denna dokumentmall. Mallen levereras per e-post omedelbart när beställningen har gjorts.

MALL ANSTÄLLNINGSAVTAL

Generell och grundläggande mall för anställningsavtal.

Mallen ger möjlighet att välja mellan olika former av anställningar såsom t ex tillsvidareanställning, anställning för viss tid, provanställning m fl. Dokumentmallen lämnar inte utrymme för särskilda överenskommelser och är därför mest lämpad att användas vid mer traditionella och standardiserade arbetsuppgifter eller när kollektivavtal föreligger.

För det fall att anställningsavtalet ska innehålla olika tilläggsbestämmelser eller avvikelser från vad som framgår av lag eller kollektivavtal rekommenderas någon av våra andra mallar.

Mallen levereras i såväl Word- som PDF-format.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Dokumentmall anställningsavtal är avsedd för de flesta typer av anställningar där parterna avser att ha ett enkelt och klart anställningsavtal och kan även användas vid de flesta förekommande kollektivavtal.

Mallen har även den fördelen att den lämnar fritt för arbetsgivaren att använda mallen oavsett vilken typ av anställning som ska ingås. Mallen kan användas såväl för “fast anställning” eller tillsvidareanställning som vid provanställning eller visstidsanställning.

ALLMÄNT OM ANSTÄLLNINGSAVTAL

Ett anställningsavtal är i grunden ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare där dessa överenskommer att arbetstagaren ska utföra ett visst arbete under vissa tider och att arbetstagaren för detta erhåller ersättning från arbetsgivaren.

De regler som styr ett anställningsavtal brukar gemensamt benämnas för de arbetsrättsliga reglerna. Kännetecknande för de arbetsrättsliga reglerna är att dessa till stor del är en form av “skyddslagstiftning” där arbetstagaren ses som den “svagare” parten och därför erhåller skydd i olika avseenden. Därför är dessa regler tvingande (indispositiva) vilket innebär att de inte kan avtalas bort. Skulle t ex arbetsgivaren och arbetstagaren gör en överenskommelse som strider mot tvingande regler i den arbetsrättsliga lagstiftningen är denna överenskommelse inte gällande mot arbetstagaren. Som exempel på sådan överenskommelse kan nämnas kortare uppsägningstid än vad som framgår av LAS (lag om anställningsskydd), provanställning som är längre än vad som framgår av LAS etc.

Vad avser själva anställningsavtalet finns det inte några formkrav som måste vara uppfyllda för att ett anställningsavtal ska anses vara träffat. Även ett muntligt anställningsavtal är således giltigt. Ett anställningsavtal kan vidare tillkomma genom s k konkludent handlande, d v s att den anställde får uppfattningen av arbetsgivaren att han eller hon erhållit en anställning.

Även om det inte finns något krav på att anställningsavtalet ska vara skriftligt ska arbetsgivaren, om anställningen varar längre än tre veckor, skriftligen informera arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Informationen från arbetsgivaren ska innehålla i vart fall följande uppgifter:

 • Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.
 • En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.
 • Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning
 • Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut.
 • Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.
 • Om kollektivavtal gäller på arbetsplatsen - vilket kollektivavtal som därvid gäller, samt
  • a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,
  • b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,
  • c) vid provanställning: prövotidens längd.

Vissa av uppgifterna ovan får lämnas i form av hänvisningar till lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar dessa frågor.

RELEVANTA LAGRUM

Lag (1982:80) om anställningsskydd, särskilt 4-6 §§.

VAD SOM INGÅR I PRISET

 • Mall Anställningsavtal i Word-format
 • Mall Anställningsavtal i PDF-format

DOKUMENTINFORMATION MALL ANSTÄLLNINGSAVTAL

Version: 1.0
Antal sidor: 1
Format: Word + PDF
Typ av juridiskt dokument: Anställningsavtal
Benämning: Mall Anställningsavtal

Sök efter mall