Mall – Äktenskapsförord / Under äktenskapet / All egendom enskild

249 kr

Mall för upprättande av äktenskapsförord under äktenskapet. I äktenskapsförordet överenskommer makarna att vardera makens egendom ska vara enskild egendom och inte omfattas av en framtida bodelning.

Även den egendom som träder i stället för den enskilda egendom samt avkastningen ska vara enskild egendom.

Du kan läsa mer om mallen och reglerna kring äktenskapsförord under äktenskapet längre ner på denna sida.

MALL - ÄKTENSKAPSFÖRORD | UNDER ÄKTENSKAPET - ALL EGENDOM ENSKILD

I denna dokumentmall för äktenskapsförord överenskommer makarna under äktenskapet att all egendom som var och en medfört i boet och därefter förvärvat och i framtiden kommer att förvärva ska vara enskild egendom.

Vidare ska all egendom som träder i stället för denna egendom vara enskild egendom. Samma gäller för avkastningen av den enskilda egendomen.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Mallen är avsedd för ett gift par vilka önskar att de skall behålla sin respektive egendom vid en framtida bodelning.

ALLMÄNT OM ÄKTENSKAPSFÖRORD

Utgångspunkten i ett äktenskap är att all makarnas egendom är giftorättsgods. Detta innebär att var och en av makarna äger sin respektive egendom men vid en bodelning, t ex vid en äktenskapsskillnad, ska egendom med hälften vardera mellan makarna.

Ex. Maka A har egendom till ett nettovärde om 900 000 kronor medan maka B har egendom till ett nettovärde om 100 000 kronor. Vid en eventuell bodelning mellan makarna ska makarna erhålla vardera 500 000 kronor.

Om makarna, eller de blivande makarna, inte önskar att deras egendom ska vara giftorättsgods utan istället vara enskild egendom (och därmed inte ingå i en bodelning) kan makarna överenskomma om detta genom upprättandet av ett äktenskapsförord.

Ex. Maka A har egendom till ett nettovärde om 900 000 kronor medan maka B har egendom till ett nettovärde om 100 000 kronor. Makarna har ingått ett äktenskapsförord som stadgar att all makarnas egendom ska vara enskild egendom. Vid en eventuell bodelning mellan makarna finns därmed inte något giftorättsgods att fördela varför Maka A behåller sin 900 000 kronor och Maka B behåller sina 100 000 kronor.

För det fall att makarna ingått äktenskapsförord enligt vilket all eller viss egendom ska vara enskild och därefter ångrar detta kan makarna träffa ett nytt äktenskapsförord vari makarna överenskommer att den enskilda egendomen ska vara giftorättsgods.

Ett äktenskapsförd kan ingås såväl före som under äktenskapet. I äktenskapsförordet kan makarna komma överens om att all eller endast viss egendom ska utgöra enskild egendom. T ex är det fullt möjligt att ange att en viss möbel eller liknande ska utgöra enskild egendom och inte omfattas av en bodelning men att all övrig egendom ska utgöra giftorättsgods och därmed omfattas av en framtida bodelning.

Ett äktenskapsförord måste vara upprättat i skrift och undertecknat av parterna för att vara gällande. Vidare måste äktenskapsförordet registreras i äktenskapsregistret vilket man gör genom att skicka in äktenskapsförordet till Skatteverket som ansvarar för äktenskapsregistret.

Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller ett äktenskapsförord först från och med den dag då det ges in till Skatteverket

RELEVANTA LAGRUM

Äktenskapsbalken (1987:230), särskilt 7, 9, 10 och 12 kap.

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall - Äktenskapsförord i Word-format
  • Mall - Äktenskapsförord i PDF-format
  • MallService

DOKUMENTINFORMATION MALL - ÄKTENSKAPSFÖRORD

Version: 1.0
Antal sidor: 2
Format: Word
Benämning: Mall - Äktenskapsförord

Sök efter mall