Mall – Bodelningsavtal

249 kr

Mall för bodelningsavtal som upprättas med anledning av skilsmässa.

Med hjälp av denna mall kan Du snabbt och enkelt upprätta ett komplett bodelningsavtal. Till dokumentmallen följer även en pedagogisk handledning som steg-för-steg förklarar hur Du fyller i de olika uppgifterna. Mallen levereras i olika versioner med bl a automatisk andelsberäkning m m.

Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och bodelning med anledning av skilsmässa.

MALL - BODELNINGSAVTAL - SKILSMÄSSA

Dokumentmall för bodelningsavtal som upprättas med anledning av skilsmässa.

Med hjälp av denna mall kan Du snabbt och enkelt upprätta ett komplett bodelningsavtal. Till dokumentmallen följer en pedagogisk handledning som steg-för-steg förklarar hur Du fyller i de olika uppgifterna.

Mall bodelning levereras i tre olika versioner — två Word-versioner och en pdf-version. De två Word-versionerna är identiska vad avser textinnehåll och layout. Vad som skiljer dem åt är att en av versionerna har funktioner som gör automatiska beräkningar av beloppen vid andelsberäkningen.

Ibland vill man av olika skäl inte att dokumentmallen ska göra några automatiska beräkningar och istället vill man själv göra beräkningarna och föra in dessa i dokumentet. Med anledning av detta innehåller den andra Word-versionen inte några funktioner för automatiska beräkningar.

Pdf-versionen innehåller inte några automatiska beräkningar.

ALLMÄNT OM BODELNING EFTER SKILSMÄSSA

När ett gift par skiljer sig ska makarnas egendom fördelas genom en bodelning. Har makarna endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken behöver dock inte någon bodelning ske.

Bodelningen ska enligt huvudregeln förrättas när tingsrätten meddelat beslut om äktenskapsskillnad. Om någon av makarna begär att bodelning ska ske redan under tingsrättens handläggning av målet ska bodelningen ske omgående.

Vid bodelning ingår makarnas giftorättsgods. Som giftorättsgods avses all egendom som makarna äger om egendomen inte är enskild egendom enligt äktenskapsförord eller förbehåll i gåva eller testamente. Enskild egendom kan ingå i bodelningen om makarna kommit överens om det.

Varje make får från bodelningen i skälig omfattning ta undan kläder och andra personliga föremål som denne har uteslutande för personligt bruk, liksom personliga presenter.

En bodelning ska dokumenteras i skrift och undertecknas av makarna.

Kommer makarna inte överens om hur egendomen ska fördelas kan en make ansöka om att tingsrätten utser en bodelningsförrättare som därefter bestämmer hur egendomen ska fördelas.

En bodelning kan enkelt förklarat delas upp i två olika steg - andelsberäkning och lottläggning.

Andelsberäkningen
Vid andelsberäkningen beräknar man respektive makes nettotillgångar genom att minska värdet av en makes tillgångar med de skulder som maken har. Vad avser skulder som är hänförliga till enskild egendom får dessa endast tas med i andelsberäkningen om inte skulderna kan täckas av den enskilda egendomen.

Det som återstår av makarnas giftorättsgods, eller enskild egendom som på grund av avtal mellan makarna ska ingå i bodelningen, sedan avdrag gjorts för skulderna, läggs därefter samman. Det sammanlagda värdet ska därefter delas lika mellan makarna.

Lottläggningen
Det sammanlagda värdet som beräknats vid andelsberäkningen ska därefter fördelas mellan makarna varvid utgångspunkten är de ska erhålla hälften vardera. Som huvudregel gäller att varje make vid lottläggningen har rätt att i första hand få den egendom som hon eller han är ägare till.

Undtag gäller för gemensam bostad och bohag, som ska tilldelas den av makarna som har bäst behov av detsamma. Emellertid gäller att som förutsättning för att en make ska få överta en bostad eller bohag som tillhör den andra maken att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.

Den make som äger mer egendom än den andre ska kompensera den andra maken så att den erhåller egendom till ett belopp som motsvarar det belopp vilket beräknats vid lottläggningen. Vill maken inte överlämna egendom kan han eller hon istället välja att istället ersätta den andra maken med pengar.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Mallen är avsedd för makar som ska upprätta ett bodelningsavtal med anledning av äktenskapsskillnad.

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall - Bodelningsavtal med automatisk beräkning i Wordformat.
  • Mall - Bodelningsavtal utan automatisk beräkning i Wordformat.
  • Mall - Bodelningsavtal i PDF-format.
  • Handledning till dokumentmall.
  • MallService .

DOKUMENTINFORMATION

Version: 1.0
Dokumentnr: 157
Antal sidor: 6 (dokumentmall) + 4 (Handledning)
Format: Word + PDF
Benämning: Mall Bodelningsavtal | Äktenskapsskillnad

Sök efter mall