Mall – Bodelningsavtal / Sambor

249 kr

Mall för upprättande av bodelningsavtal med anledning av ett par som är sambos separerar.

Med hjälp av denna mall kan Du snabbt och enkelt upprätta ett komplett bodelningsavtal där parterna fördelar samboegendomen. Till dokumentmallen följer även en pedagogisk handledning som steg-för-steg förklarar hur Du fyller i de olika uppgifterna. Mallen levereras i två olika versioner där Du kan välja mellan automatisk och manuell beräkning av parternas tillgångar.

Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och reglerna kring bodelning när ett samboförhållande upphör.

MALL - BODELNINGAVTAL | SAMBO

Dokumentmall för bodelning med anledning av ett samboförhållande upphört. Med hjälp av denna mall kan ett par som har varit sambos upprätta ett bodelningsavtal och fördela den egendom som utgör gemensamt bohag och gemensam bostad i enlighet med bestämmelserna i sambolagen.

OM BODELNING MELLAN SAMBOR

Ett samboförhållande kan upphöra genom att samborna gifter sig, att de flyttar isär eller att någon avlider. Ett samboförhållande ska också anses upphöra om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare eller om rätt att få bo kvar i bostaden eller om en sambo väcker talan om övertagande av bostad.

För att en bodelning ska ske krävs att någon av samborna begär detta vilket måste ske senast inom ett år från den dag då samboförhållandet upphörde. Är det ingen av samborna som inom denna tidsram begär att bodelning ska ske behåller var och en sin egendom. Om man inte kan komma överens kan en bodelningsförrättare utses. Denne bestämmer då hur egendomen ska delas och är man inte nöjd med bodelningsförrättarens delning kan man klaga hos tingsrätten.

Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Det som bodelas är samboegendomen vilken består av sambornas gemensamma bohag och gemensamma bostad. Med gemensamt bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat som hör till hemmet varvid det är ett krav att egendomen ska ha införskaffats för gemensamt bruk. Vem som har betalt för egendomen har inte någon betydelse i detta avseende. Bil, bankmedel, fondmedel, aktier, pensionsförsäkringar, fritidshus, båtar och husvagnar är exempel på egendom som inte ingår i samboegendomen.

Vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen ska från vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde. Skulder som inte är förenade med särskild förmånsrätt i samboegendomen och som inte heller på annat sätt är att hänföra till sådan egendom har sambon rätt att få täckning ur samboegendomen endast i den mån betalning inte kan erhållas ur annan egendom.

Det som återstår av samboegendomen, sedan avdrag gjorts för skulder, ska läggas samman. Detta värde ska därefter delas lika mellan samborna. En bodelning ska förrättas skriftligt och undertecknas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Mallen är avsedd för ett par vilka har varit sambo enligt sambolagen och som ska fördela samboegendomen efter det att förhållandet upphört.

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall - Bodelningsavtal | Sambo (Wordformat)
  • Mall - Bodelningsavtal | Sambo (PDF-format)
  • Mall för skapande av bilagor
  • Handledning som förklarar hur Du fyller i mallen och vad Du bör tänka på
  • MallService .

RELEVANT LAGTEXT

Sambolagen (2003:376)

DOKUMENTINFORMATION

Version: 1.0

Dokumentnr: 202

Antal sidor: 5

Format: Word + PDF

Benämning: Mall - Bodelningsavtal | Sambo

Sök efter mall