Mall – Ansökan om skilsmässa

229 kr

Professionellt och pedagogiskt utformad dokumentmall för gemensam ansökan om skilsmässa.

För att kunna använda sig av denna mall kan makarna inte ha några hemmavarande barn under 16 år vilka makarna gemensamt eller någon av makarna har vårdnaden om. Makarna kan inte heller ha några yrkanden avseende t ex vårdnad, barns boende, umgängesrätt, underhåll, kvarsittningsrätt eller liknande. Vill makarna framställa sådana yrkanden ska istället dokumentmallen ”Mall – Skilsmässa Plus” (nr 301) användas.

Makarna väljer själva i mallen om de vill ha betänketid innan tingsrätten beslutar om skilsmässa.

Till dokumentmallen medföljer en pedagogisk och enkelt skriven handledning som ger tips och råd om hur mallen ska fyllas i samt vad man i övrigt bör tänka på i samband med en skilsmässa. Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och reglerna kring skilsmässa.

MALL SKILSMÄSSA

Denna dokumentmall är avsedd att användas av makar som gemensamt ansöker om skilsmässa. För att kunna använda sig av denna mall får makarna inte ha några hemmavarande barn under 16 år vilka makarna gemensamt eller någon av makarna har vårdnaden om. Makarna kan inte heller ha några yrkanden avseende t ex vårdnad, barns boende, umgängesrätt, underhåll, kvarsittningsrätt eller liknande. Vill makarna framställa sådana yrkanden ska istället dokumentmallen ”Mall - Skilsmässa Plus" (nr 301) användas. Makarna bestämmer i dokumentmallen om de vill ha betänketid innan tingsrätten beslutar om skilsmässa. Till dokumentmallen medföljer även en pedagogisk och enkelt skriven handledning som ger tips och råd om hur mallen ska fyllas i samt vad man i övrigt bör tänka på i samband med en skilsmässa.

ALLMÄNT OM ANSÖKAN OM SKILSMÄSSA

En ansökan om skilsmässa sker till den tingsrätt på den ort där någon av makarna är bosatt och reglerna avseende skilsmässa är densamma oavsett om man gift sig borgerligt eller kyrkligt. En ansökan om skilsmässa kan göras av makarna gemensamt eller endast en av makarna. Man behöver inte ange några skäl till varför man vill skilja sig. Det är således tillräckligt att man vill skilja sig för att en ansökan om skilsmässa ska beviljas av tingsrätten. Betänketid I vissa fall måste en skilsmässa föregås av betänketid, d v s det är inte möjligt för att tingsrätten att meddela beslut om skilsmässa förrän efter en viss tid från det att ansökan om skilsmässa lämnades in till tingsrätten. En skilsmässa ska föregås av betänketid i följande fall:

  • Om makarna gemensamt begärt betänketid.
  • Om endast en av makarna vill skilja sig.
  • Om någon av makarna varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad.

Reglerna om betänketid gäller inte om makarna levt åtskilda sedan minst två år. Har makarna levt åtskilda sedan två år och makarna kan styrka detta genom ett s k "särlevnadsintyg" beviljar tingsrätten skilsmässan utan att den behöver föregås av en betänketid. Betänketiden vid en skilsmässa är sex månader. Efter denna tid måste någon av makarna eller båda makarna ge in en begäran om fullföljd av skilsmässan till tingsrätten. Begäran om fullföljd måste dessutom lämnas in senast inom ett år från ansökan om skilsmässa lämnades in till tingsrätten. Lämnas inte ansökan om fullföljd in till tingsrätten inom denna tid förfaller ansökan och makarna fortsätter att vara gifta. Den juridiska termen för skilsmässa är äktenskapsskillnad och det är termen äktenskapsskillnad som genomgående och närmast uteslutande används i lagtext, av domstolarna m fl. I vanligt språkbruk används oftast termen skilsmässa. Någon skillnad i sak finns således inte mellan de två termerna.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Mallen är avsedd för makar som önskar göra en gemensam ansökan om skilsmässa samtidigt som makarna inte har några yrkanden förutom skilsmässan och eventuell betänketid. Har makarna andra yrkanden (rörande t ex vårdnad, barns boende, umgängesrätt, underhåll, kvarsittningsrätt eller liknande) ska istället dokumentmallen ”Mall - Skilsmässa Plus" (nr 301) användas. Mallen kan användas såväl av makar som vill skilja sig omgående som av makar som önskar ha betänketid.

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall - Skilsmässa (Wordformat)
  • Mall - Skilsmässa (PDF-format)
  • MallService .
  • Hanledning som förklarar och ger tips om hur Du ska fylla i dokumentmallen.

DOKUMENTINFORMATION

Version: 1.1 Dokumentnr: 3001 Antal sidor: 1 (ansökan) + 4 (handledning) Format: Word + PDF Benämning: Mall - Skilsmässa

Sök efter mall