Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar, eller blivande makar, där de kommer överens om att all eller viss egendom ska vara enskild egendom. Att egendom blir enskild egendom medför att egendomen inte ingår vid en framtida bodelning mellan makarna.

Redogörelsen nedan tar sikte på huvudreglerna avseende äktenskapsförord. Det finns en rad undantagsregler som gäller under vissa förutsättningar. Det är dock inte möjligt att redogöra för samtliga av dessa. Disclaimer…

Giftorättsgods

För att du ska kunna förstå reglerna kring äktenskapsförord måste du först verkligen förstå begreppet giftorättsgods vilket är ett grundlägga begrepp inom äktenskapsrätt och grunden för att man ingår ett äktenskapsförord.

Enligt huvudregeln är all egendom i ett äktenskap giftorättsgods. Att egendom är giftorättsgods innebär att denna egendom ska delas lika mellan makarna vid en framtida bodelning. Det har inte någon betydelse vem som äger egendomen. All egendom som är giftorättsgods ska vid en bodelning delas lika mellan makarna oavsett vem som äger egendomen.

Exempel:

Astrid och Bernard är gifta. All deras egendom är giftorättsgods. Astrid är mycket sparsam av sig och har en miljon kronor på sitt bankkonto, en bil värd 250 000 kronor och ett sommarhus värt 750 000 kronor. Bernard å sin sida gillar att ”leva livet” och spenderas alla sina pengar på livets olika nöjen som restaurangbesök, resor jämte ett och annat besök på den lokala travbanan. Han är dessutom övertygad om att världen snart kommer att gå under varför han inte tycker det är någon mening att tänka på framtiden. Bernard har därför inte några pengar alls sparade och har inte heller några tillgångar i övrigt. Bernards tillgångar uppgår därför till 0 kronor.  

Astrid har ”fått nog” av Bernard och har därför ansökt om skilsmässa. Vid den bodelning som makarna ska göra har Astrid nettotillångar om sammanlagt två miljoner kronor. Bernard har inte några tillgångar överhuvudtaget varför han nettotillångar i bodelningen uppgår till 0 kronor. Vid den bodelning som sker erhåller makarna en miljon kronor vardera. Vid bodelningen kan sägas att Astrid ”förlorat” en miljon kronor och Bernard har ”vunnit” motsvarande belopp.

Anledningen till detta utfall i bodelningen är att all egendom i äktenskapet var giftorättsgods. Hade Astrid velat undvika att all hennes egendom skulle ingå i bodelningen kunde hon ingått ett äktenskapsförord med Bernard i vilket de kom överens om att viss eller all egendom skulle vara enskild egendom.

Som angetts ovan är huvudregeln att all egendom i ett äktenskap är giftorättsgods.

Varför man ingår äktenskapsförord

Anledningen till att man ingår ett äktenskapsförord är i regel att man vill undanta egendom från en framtida bodelning. Det är även möjligt att ingå ett äktenskapsförord där man omvandlar enskild egendom till giftorättsgods men det är i praktiken något som är relativt ovanligt förekommande.

Vem kan ingå äktenskapsförord och när

Ett äktenskapsförord kan ingås såväl före som under ett äktenskap. Det finns inte något som hindrar att makar vilka varit gifta under mycket lång tid ingår ett äktenskapsförord.

Formkrav för äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord måste vara upprättat i skrift, vara daterat och undertecknat av makarna samt registreras i Äktenskapsregistret för att vara gällande.

När blir ett äktenskapsförord gällande

Ett äktenskapsförord blir som huvudregel gällande när det registreras. Emellertid gäller särskilda regler för äktenskapsförord som ingås av blivande makar, d v s före äktenskapet. Ett sådan äktenskapsförord gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. Ges det in till Skatteverket senare än en månad från äktenskapet gäller det från den dag det ges in till Skatteverket.

Ett äktenskapsförord som ingås av makarna innan de gifter sig men ges in till Skatteverket för registrering t ex tre veckor efter giftermålet blir gällande från den dag som makarna gifte sig.

Äktenskapsförord vid skilsmässa

Vid en skilsmässa är makarna som huvudregeln skyldiga att göra en bodelning. En bodelning innebär att makarna dela upp all den egendom som är gifoträttsgods.

delar upp all egendom som är giftorättsgods

Äktenskapsförord vid dödsfall

Mallar för äktenskapsförord