Mall – Överlåtelse av rörelse / Inkråmsöverlåtelse

399 kr

Mall för överlåtelse av rörelse i form av en inkråmsöverlåtelse, d v s när man överlåter själva verksamheten och inte aktierna i bolaget som driver verksamheten. Med hjälp av mallen erhåller Du snabbt och enkelt ett komplett inkråmsöverlåtelseavtal som reglerar t ex köpeskilling, betalning, vilken egendom som ingår i överlåtelsen, tillträde, garantier m m.

Till mallen följer även en “lathund” på sammanlagt nio sidor som punkt för punkt förklarar vad Du skall tänka på när Du fyller i mallen samt ger förslag till olika lösningar.

Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring överlåtelse av rörelse genom inkråmsöverlåtelse.

MALL - ÖVERLÅTELSE AV RÖRELSE - INKRÅMSÖVERLÅTELSE

Dokumentmall för att skapa avtal om överlåtelse av en rörelse/verksamhet i form av en s k inkråmsöverlåtelse och inte aktierna i det bolag som driver verksamheten. Med hjälp av mallen skapar Du snabbt och enkelt en överlåtelseavtal och det är endast att fylla i de uppgifter som saknas och bifoga eventuella bilagor. Med dokumentmallen följer även en pedagogisk handledning på sammanlagt nio sidor som i detalj och punkt för punkt förklarar hur Du ska fylla i avtalsmallen.

Några av de punkter som regleras i dokumentmallen är:

 • köpeskillingen och dess erläggande,
 • sättet för betalning med möjlighet till bl a kontant betalning, betalning med revers m m,
 • tillträdesdag,
 • övertagande av olika såsom hyresavtal m fl,
 • värdering av lager,
 • personal,
 • garantier,
 • dokumentation,
 • mervärdeskatt m m.

Det finns även möjlighet att lägga in helt egna bestämmelser och anpassa mallen till den unika situation som gäller för varje enskild överlåtelse.

Mallen levereras i såväl Word-format som pdf-format.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Mallen är avsedd för den som avser att sälja eller köpa en rörelse i form av en inkråmsförsäljning, d v s en överlåtelse där köparen tar över tillgångarna och inte själva bolaget i vilket verksamheten bedrivs.

ALLMÄNT OM ÖVERLÅTELSE AV RÖRELSE GENOM IKNRÅMSÖVERLÅTELSE

Vid överlåtelse av en verksamhet finns i princip två huvudalternativ för själva strukturen på överlåtelsen - aktieöverlåtelse eller inkråmsöverlåtelse.

Ett förvärv genom en aktieöverlåtelse innebär att köparen förvärvar aktierna i det bolag i vilket verksamheten bedrivs. D v s samtliga rättigheter och skyldigheter i bolaget “följer med” i överlåtelsen.

Det andra alternativet - inkråmsöverlåtelse - innebär att man endast köper verksamheten (eller del av verksamheten) i form av tillgångar som t ex inventarier, lager, kundregister, varumärke, personal, hyresavtal m m.

Generellt sett är en inkråmsöverlåtelse mindre riskfylld för köparen än vad en aktieöverlåtelse är. Detta då Köparen inte behöver bekymra sig om t ex olika förpliktelser som t ex leverantörsskulder, skatteskulder m m vilka det säljande bolaget svarar för. Dock måste man som köpare av inkråm noggrant kontrollera att den egendom man förvärvar inte är belastad av t ex pant eller andra säkerhetsrätter.

En nackdel med en inkråmsöverlåtelse är att den ibland kan vara mer komplicerad att reglera än en aktieöverlåtelse. Vid en aktieöverlåtelse ingår allt som finns i aktiebolaget i överlåtelsen medan man vid en inkråmsöverlåtelse i detalj måste specificera vilken egendom som ingår. Det som inte finns angivet i avtalet som reglerar inkråmsöverlåtelsen ingår helt enkelt inte i överlåtelsen och tillhör således fortfarande säljaren.

En annan nackdel är att de avtal som ingår i överlåtelsen ofta kräver godkännande från säljarens motpart i avtalet för att kunna övertas av Köparen.

Ex. Säljbolaget har ett avtal (t ex ett telefonabonnemang eller en leverantör av produkter) med Bolaget X. För att Köparen ska kunna överta detta avtal krävs Bolaget X:s godkännande då det är fråga om ett partsbyte. Vid en aktieöverlåtelse avseende aktierna i Säljbolaget krävs inte något samtycke (med bortseende från avtal med s k “change of control-klausuler”) då det fortfarande är Säljbolaget som är part i avtalet.

Avslutningsvis måste i samband med inkråmsöverlåtelse frågan om hur t ex kundfordringar ska behandlas då dessa formellt tillhör Säljaren och inte ingår i överlåtelsen.

Sammanfattningsvis kan generellt sägas att en inkråmsöverlåtelse innebär mindre risk för köparen samtidigt som köparen dock måste vara mycket noga med att i inkråmsöverlåtelseavtalet i detalj specificera den egendom som omfattas av överlåtelsen. I annat fall omfattas den som ovan nämnts inte av överlåtelsen.

VAD SOM INGÅR I PRISET

 • Mall - Överlåtelse av rörelse | Inkråm i Wordformat.
 • Mall - Överlåtelse av rörelse | Inkråm i PDF-format.
 • Lathund med förklaringar och instruktioner.

DOKUMENTINFORMATION

Version: 1.0
Dokumentnr: 166
Antal sidor: 6 sidor+lathund med förklaringar om 9 sidor
Format: Word + PDF
Benämning: Mall - Överlåtelse av rörelse | Inkråmsöverlåtelse

Sök efter mall