Mall – Fullföljd / Skilsmässa

249 kr

Dokumentmall för fullföljd av ansökan om skilsmässa när tingsrätten beslutat om att skilsmässan ska föregås av en betänketid.

Mallen kan användas när den ursprungliga skilsmässoansökan endast innehållit yrkande om skilsmässa. Har skilsmässoansökan innehållit yrkanden om t ex vårdnad, barns boende, umgängesrätt, underhåll, kvarsittningsrätt etc ska istället dokumentmallen “Fullföljd Äktenskapsskillnad Plus” (nr 351) användas.

Dokumentmallen kan användas såväl när båda makarna som endast en av makarna ansöker om fullföljd. Till mallen följer en handledning som ger tips och råd om hur Du ska fylla i mallen samt vad man i övrigt bör tänka på i samband med ansökan om fullföljd av en skilsmässa.

Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och reglerna kring fullföljd av skilsmässa efter betänketid.

MALL - FULLFÖLJD SKILSMÄSSA

Denna dokumentmall är avsedd att användas när båda eller endast en av makarna önskar fullfölja en skilsmässoansökan efter det att betänketiden löpt ut.

Denna mall är avsedd för situationer när man endast begär fullföljd av skilsmässan. Har den ursprungliga ansökan om skilsmässa innehållit yrkanden om t ex vårdnad, barns boende, umgängesrätt, underhåll, kvarsittningsrätt etc kan denna dokumentmall inte användas. Istället ska vår mall "Fullföljd Äktenskapsskillnad Plus" (nr 351) användas.

Mallen innehåller två versioner. En version när båda makarna skriver under ansökan och en version när endast en av makarna ansöker om fullföljd. Mallen kan således användas oavsett om båda eller endast en av makarna önskar fullfölja skilsmässan.

ALLMÄNT OM FULLFÖLJD AV SKILSMÄSSOANSÖKAN

I syfte att motverka förhastade skilsmässor ska en skilsmässa i vissa fall föregås av en betänketid innan skilsmässan kan beviljas. Betänketiden är sex månader och därefter måste en eller båda makarna lämna in en ansökan om fullföljd av ansökan om skilsmässa för att tingsrätten ska kunna besluta om skilsmässa mellan makarna.

Ansökan om fullföljd måste dessutom lämnas inom ett år från det att ansökan om skilsmässa gjordes, d v s inom sex månader efter det att betänketiden löpt ut. Lämnas inte någon ansökan om fullföljd in till tingsrätten inom denna period förfaller ansökan om skilsmässa och makarna fortsätter att vara gifta.

Vill någon av makarna därefter skilja sig måste hela processen göras om med ny betänketid om sex månader innan en fullföljdsansökan kan lämnas in.

En skilsmässa ska föregås av betänketid när:

  • makarna gemensamt begär betänketid, eller
  • endast en av makarna vill skilja sig, eller
  • någon av makarna varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad.

Reglerna om betänketid gäller inte om makarna levt åtskilda sedan minst två år. Har makarna levt åtskilda sedan två år och makarna kan styrka detta genom ett s k "särlevnadsintyg" beviljar tingsrätten skilsmässan utan betänketid.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Mallen är avsedd för de makar eller den make/maka som önskar fullföljda en skilsmässa efter det att betänketiden löpt ut.
Mallen kan användas såväl när makarna gemensamt som endast en av makarna vill ansöka om fullföljd.

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall - Fullföljd Skilsmässa (Wordformat)
  • Mall - Fullföljd Skilsmässa (PDF-format)
  • MallService .
  • Handledning som förklarar och ger tips om hur Du ska fylla i dokumentmallen.

DOKUMENTINFORMATION

Version: 1.0
Dokumentnr: 3501
Antal sidor: 1 (ansökan) + 2 (handledning)
Format: Word + PDF
Benämning: Mall - Fullföljd Skilsmässa

Sök efter mall