Mall – Testamente / Enskilt testamente / Arvingar enskild egendom

249 kr

Dokumentmall för enskilt testamente där du bestämmer att din kvarlåtenskap ska ärvas som enskild egendom av dina arvingar. Genom att göra arvet till enskild egendom säkerställer du att ditt arv inte kommer att ingå i en bodelning om någon av dina bröstarvingar skiljer sig eller avlider. Genom att göra arvet till enskild egendom säkerställer du att arvet stannar “inom släkten”.

Mallen är mycket enkel att fylla i och du behöver endast skriva in testamentsgivarens och testamentsvittnenas personuppgifter. Därefter är testamentet giltigt så snart det har undertecknats av testamentsgivaren och testamentsvittnena.

MallService ingår när du använder dig av denna mall.

Detta är en dokumentmall för ett enskilt testamente, det vill säga ett testamente vilket skrivs av en enda person. Enlig detta testamente bestämmer testamentsgivaren (testatorn) att arvingarna ska ärva kvarlåtenskapen som enskild egendom.

När du använder dig av denna mall kommer testamentsgivarens kvarlåtenskap att ärvas enligt den legala arvsordningen. Detta innebär att det är testamentsgivarens barn och barnbarn som i första hand ärver testamentsgivaren. Finns det inte några barn är det testamentsgivarens föräldrar som ärver. Har någon av föräldrarna avlidit träder testamentsgivarens syskon in i den avlidne förälderns ställe.

Vad detta testamente åstadkommer är att de som ärver kvarlåtenskapen, ärver denna som enskild egendom. Att kvarlåtenskapen ärvs som enskild egendom innebär att den inte ingår i bodelningen om en arvinge skulle skilja sig eller avlida. Du säkerställer således att det arv som testamentsgivaren efterlämnar stannar “inom familjen” och inte går förlorat i samband med att en bröstarvinge gör en bodelning.

I mallen anges att såväl vad som träder i stället för den enskilda egendomen samt avkastningen av den enskilda egendomen ska vara enskild egendom. Det finns även en bestämmelse som anger att testamentet ska tolkas enligt svensk rätt och att eventuella tvister med anledning av testamentet ska avgöras av svensk allmän domstol.

Mallen är mycket enkel att fylla i och du behöver endast fylla i testamentsgivarens och testamentsvittnenas personuppgifter. All övrig text är redan ifylld.

Vem som kan använda sig av denna dokumentmall

Denna dokumentmall kan användas av en person som vill upprätta ett testamente i vilket testamentsgivaren bestämmer att arvet ska ärvas av arvingarna enligt den legala arvsordningen men att arvingarna ska erhålla arvet som enskild egendom.

Alternativa dokumentmallar

Vill du ha större frihet att bestämma hur ditt arv ska fördelas har vi en grundmall för testamente där du fritt – så länge du följer reglerna i ärvdabalken – kan ange vem som ska ärva dig, vem som ska ärva egendomen och om de ska erhålla arvet som giftorättsgods eller enskild egendom. Den mallen finner du via följande länk:
Mall för enskilt testamente med fri text.

Ska du skriva ett inbördes testamente mellan två makar finner du mallar för det ändamålet via följande länk: Dokumentmallar för inbördes testamenten mellan makar.

Ska du skriva ett inbördes testamente mellan två sambor kan du hitta mallar för det ändamålet via följande länk: Dokumentmallar för inbördes testamenten mellan sambor.

Vad som ingår och leverans

Dokumentmallen skickas till dig per e-post omedelbart när du gjort din beställning. Du kan därför skriva ditt testamente inom ett par sekunder efter det att du gjort din beställning. Du får mallen i både word-format och pdf-format och du öppnar snabbt mallen i ditt ordbehandlingsprogram eller din pdf-läsare.

Har du några frågor när du ska använda dig av mallen kan du kontakta vår MallService så får du den hjälp som du behöver.

Sök efter mall