Mall – Agentavtal

399 kr

Dokumentmall för agentavtal avseende försäljningsagentur, d v s när en agent säljer varor för en huvudmans räkning.

Med hjälp av mallen kan Du skapa ett professionellt och heltäckande agentavtal som bl a reglerar var, när och hur agenten har rätt att verka som agent, vilka produkter som omfattas av agenturen, om agenten har ensamrätt eller ej, agentens rätt till provision och annan ersättning, möjligheten att anlita underagenter, sekretess, eventuell minimi-försäljning, marknadsföringsåtgärder m m.

Du kan läsa mer om dokumentmallen, agentavtal och reglerna avseende handelsagenter längre ner på denna sida.

MALL - AGENTAVTAL

Denna mall för agentavtal avser en handelsagent vilken säljer varor för en huvudmans räkning. Dokumentmallen är omfattande och ger i sitt grundutförande Dig möjlighet att reglera bl a följande: agentens behörighet, inom vilket geografiskt område som agenten ska verka, om agentens rätt är exklusiv, förutsättningar för provision, beräkning och betalning av provision jämte eventuell annan ersättning, möjligheten att anlita underagenter, sekretessbestämmelser, immateriella rättigheter som t ex varumärken, eventuell minimiförsäljning, avgångsvederlag m m. Utöver de i dokumentmallen förekommande bestämmelserna har Du självfallet även möjlighet att lägga in helt egna bestämmelser. Till dokumentmallen följer en handledning som utförligt förklarar hur Du fyller i dokumentmallen och vad Du bör tänka på när Du upprättar Ditt agentavtal.

OM AGENTER OCH HANDELSAGENTUR

En handelsagent är en person eller ett företag som på uppdrag av en annan person eller ett företag (Huvudmannen) säljer eller köper varor på uppdrag av Huvudmannen. Utmärkande för en handelsagent är att denne aldrig själv äger varorna utan endast förmedlar dessa mellan sin Huvudman och köparen/säljaren. Detta till skillnad mot en återförsäljare som själv köper varorna för att därefter säljare dessa vidare. Reglerna för handelsagenter finns i den s k "agentlagen", d v s Lag 1991:351 om handelsagentur, vilken är baserad på ett EG-rådsdirektiv. Agentlagen reglerar framförallt förhållandet mellan huvudmannen och agenten och innehåller en rad tvingande bestämmelser som är till förmån för agenten som anses vara den svagare parten i avtalsrelationen. Lagen kan således sägas vara en form av skyddslagstiftning till förmån för agenten. Vanligtvis erhåller agenten ersättning i form av provision på de affärer som agenten lyckas förmedla till sin huvudman. Det ska därvid noteras att Agentlagen innehåller tvingande bestämmelser med avseende på agentens rätt till provision varför det är viktigt att ha kunskap om dessa i samband med upprättandet av ett agentavtal.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Denna mall är avsedd för den som vill skapa ett agentavtal avseende försäljning av varor d v s en försäljningsagentur.

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall - Agentavtal (Wordformat)
  • Handledning.

RELEVANT LAGTEXT

Lag (1991:351) om handelsagentur

DOKUMENTINFORMATION

Version: 1.0 Dokumentnr: 177 Antal sidor: 10 (Avtal) + 15 (Handledning) Format: Dokumentmall (Word) Handledning (PDF) Benämning: Mall - Agentavtal

Sök efter mall