Mall – Arbetsrätt / Uppsägning på grund av arbetsbrist

249 kr

Mall för uppsägning på grund av arbetsbrist. Lagen om anställningsskydd (LAS) ställer höga krav på utformningen av en uppsägning. En felaktig utformad uppsägning kan bli mycket kostsam för arbetsgivaren. Med denna dokumentmall kan en arbetsgivare enkelt upprätta en korrekt utformad uppsägning som uppfyller lagens krav med bl.a. besvärshänvisning och information om rätt till återanställning.

Mallen kan användas såväl när arbetstagaren har rätt till återanställning som när arbetstagaren inte har den rätten.

Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring uppsägning på grund av arbetsbrist.

Mall för uppsägning på grund av arbetsbrist

När en arbetsgivare säger upp en anställd på grund av arbetsbrist måste den uppsägningshandling som den anställde får från arbetsgivaren ha ett visst innehåll. Som exempel kan nämnas att uppsägningen bland annat måste innehålla en besvärshänvisning och information om rätt till återanställning. Innehåller uppsägningshandlingen inte dessa uppgifter riskerar arbetsgivaren såväl att uppsägningen blir ogiltig som att tvingas betala skadestånd.

Med stöd av denna dokumentmall kan en arbetsgivare upprätta en uppsägning på grund av arbetsbrist som uppfyller kraven i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Mallen innehåller, förutom själva uppsägningen, även information om eventuell rätt till återanställning samt besvärshänvisning för det fall att arbetstagaren vill ogiltigförklara uppsägningen. Detta är obligatoriska moment i en uppsägning på grund av arbetsbrist.

Observera att särskilda regler gäller om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal eller den person som ska sägas upp är medlem i ett fackförbund.

Vem mallen är lämpad för

Denna dokumentmall är avsedd att användas av en arbetsgivare som har för avsikt att säga upp en person från sin anställning på grund av arbetsbrist.

Leverans av dokumentmall ”Mall – Uppsägning på grund av arbetsbrist”

Mallen skickas automatiskt per e-post i samband med beställningen och köparen har blanketten i sin e-post inom ett par sekunder efter beställningen. Dokumentmallen levereras i två filer med olika filformat – ett dokument i word-format och ett dokument i pdf-format. Det är således möjligt att använda sig av ett ordbehandlingsprogram eller ett pdf-program för att fylla i mallen.

Allmänt om uppsägning på grund av arbetsbrist

Arbetsbrist är en saklig grund för uppsägning. Med saklig grund avses att det är en grund för uppsägning som är tillåten enligt LAS. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist är det viktigt för arbetsgivaren att följa de särskilda regler som gäller för uppsägning enligt LAS. Bland annat måste arbetsgivaren, förutom att uppsägningen måste vara utformad på ett visst sätt, iaktta turordningsreglerna, förhandla med arbetstagarens fackförbund m.m.

Är arbetsgivaren bunden av kollektivavtal kan det finnas särskilda regler i kollektivavtalet avseende uppsägning på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren måste därför följa såväl reglerna i LAS som vad som föreskrivs i kollektivavtalet.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist har arbetstagaren rätt till en viss uppsägningstid. Vilken uppsägningstid som gäller beror på hur lång tid som personen varit anställd. Dessutom måste arbetsgivaren följa turordningsreglerna där huvudregeln är att den person som har kortast anställningstid är den som ska sägas upp först. I mindre företag kan dock arbetsgivaren undanta vissa personer från turordningsreglerna.

Vad som ingår

  • Mall - Uppsägning arbetsbrist i Word-format.
  • Mall - Uppsägning arbetsbrist i PDF-format.
  • MallService

Relevanta lagrum för denna dokumentmall

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Dokumentinformation Mall – Uppsägning på grund av arbetsbrist

Version: 1.0
Dokumentnr: 113
Antal sidor: 2
Format: Word + PDF
Benämning: Mall Uppsägning arbetsbrist

Sök efter mall