Mall – Skriftlig erinran till anställd

249 kr

Mall för att skriva en skriftlig erinran till en anställd som inte fullföljer sina åtaganden enligt anställningsavtalet.

Med hjälp av denna dokumentmall kan en arbetsgivare snabbt och enkelt skapa en korrekt utformad skriftlig erinran till anställd. En skriftlig handledning, som redogör för reglerna rörande erirnan till en anställd samt förklarar hur man fyller i mallen, ingår.

Mallen levereras omgående per e-post. MallService ingår vid köp av denna dokumentmall.

Allmänt om skriftlig erinran till en anställd

En arbetstagare är skyldig att följa de åtaganden som följer av det anställningsavtal som ingåtts mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Följer en arbetstagare inte de åtaganden som följer av anställningsavtalet kan arbetsgivaren ge arbetstagaren en skriftlig varning. Emellertid är en skriftlig varning en relativt drastisk åtgärd som endast är tillåten under vissa särskilda förutsättningar.

Ett alternativ för arbetsgivaren kan vara att istället ge arbetstagaren en skriftlig erinran, i syfte att uppmärksamma arbetstagaren om att han eller hon inte följer sina åtaganden enligt anställningsavtalet. Syftet med en erinran är att uppmärksamma arbetstagaren och ge hen möjlighet att ändra sitt beteende. En skriftlig erinran är en mindre ingripande åtgärd än en skriftlig varning och är därför ofta att föredra.

Genom att ge en skriftlig erinran försäkrar sig arbetsgivaren om att arbetstagaren är medveten om misskötseln. Syftet är att arbetstagaren ska bli medveten om sitt beteende och ändra detta. Skulle arbetstagaren inte ändra sitt beteende kan en uppsägning på grund av personliga skäl bli aktuell. Vid en uppsägning på grund av personliga skäl kan arbetsgivaren, med stöd av den skriftliga erinran som arbetstagaren erhållit, visa att arbetsgivaren på ett korrekt och tydligt sätt har informerat arbetstagaren om att arbetstagaren har misskött sitt arbete.

Det är en förutsättning för en arbetsgivare som överväger att säga upp en anställd p g a personliga skäl att arbetstagaren har varit medveten om misskötseln. Det får inte komma som överraskning för arbetstagaren att arbetsgivaren anser att arbetstagaren misskött sitt arbete.

Ytterligare information om vad du bör tänka på i samband med överlämnandet av en erinran till en anställd och de arbetsrättsliga reglerna på detta område finns i den handledning som följer med dokumentmallen.

Vem är denna mall för erinran till en anställd avsedd för?

Denna dokumentmall är avsedd för en arbetsgivare som avser att skriva en skriftlig erinran till en anställd som inte fullföljer sina förpliktelser enligt anställningsavtalet.

Vad som ingår

  • Mall skriftlig erinran till anställd i wordformat.
  • Mall skriftlig till anställd i pdf-format.
  • Skriftlig handledning innehållande en redogörelse för de arbetsrättsliga reglerna avseende skriftlig erinran samt en instruktion punkt-för-punkt hur man fyller i dokumentmallen.

Sök efter mall