Mall – Agentavtal / Artist, konstnär, musiker

399 kr

Dokumentmall som reglerar förhållandet mellan en agent och en artist, musiker, konstnär, musikgrupp eller liknande.
Avtalsmallen klargör förhållandet mellan agenten och artisten med avseende på vilket uppdrag agenten har, om uppdraget är exklusivt, vem som ingår avtal med artisten när denne uppträder, agentens rätt till provision, agentens rätt till ersättning för kostnader, hantering av betalningar m m.

Till mallen följer även en handledning som i detalj redogör för de olika bestämmelserna och vad Du bör tänka på i samband med upprättandet av avtalet.

Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och de regler som gäller när en agent representerar artister, musiker, konstnärer m fl.

MALL - AGENTAVTAL | ARTIST, KONSTNÄR, MUSIKER

Denna dokumentmall reglerar villkoren mellan en artist och en agent som arbetar med att finna bokningar och uppdrag åt artisten. Avtalet täcker de flesta frågor som bör regleras såsom agentens rätt till provision, om agenten har exklusivitet, hur avtal ingås med arrangör, force majeure, avtalstid och förlängning av avtalet m m. Observera att avtalsmallen inte omfattar relationen mellan artisten och arrangören som träffar ett särskilt dem emellan med avseende på var, när och hur artisten ska uppträda. Parterna har stora möjlighet att anpassa avtalet vid upprättandet och avgör genom att välja olika alternativ i mallen själva t ex rätten till provision, nivån på provision, exklusivitet etc. Det finns även utrymme för att lägga in helt "egna" bestämmelser varför parterna har stor valfrihet vid användandet av dokumentmallen. Till dokumentmallen följer även en pedagogisk handledning som punkt för punkt förklarar avtalet och ger tips på vad Du bör tänka på vid upprättandet av avtalet.

OM AVTAL AVSEENDE AGENTER FÖR ARTISTER, MUSIKER M FL

Förutom de allmänna avtalsrättsliga reglerna i avtalslagen finns det inte någon speciallagstiftning som är direkt tillämplig på avtal där någon arbetar med att finna uppdrag åt artister. Det finns i och för sig en lag som vanligtvis benämns "Agentlagen" (Lag 1991:351 om handelsagentur) vilken till namnet kan ge sken av att vara tillämplig. Emellertid avser den lagen endast försäljning eller köp av varor varför den i vart fall inte är direkt tillämplig på ett agentförhållande mellan en artist och en agent där produkten består av en tjänst i form av ett uppträdande. Det faktum att det inte finns någon särskild lagstiftning som reglerar denna typ av avtal gör det än viktigare för parterna att teckna ett avtal som reglerar samtliga deras mellanhavanden då det inte finns några specifika regler att "falla tillbaka på" i de delar parterna inte har träffat en överenskommelse.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Mallen är avsedd för agenter, konstnärer, artister, musiker, musikgrupper, teatergrupper m fl som önskar att reglera förhållandet mellan artist och agent.

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall - Agentavtal | Artist, konstnär, musiker m fl (Wordformat)
  • Mall - Agentavtal | Artist, konstnär, musiker m fl (PDF-format)
  • Handledning som i detalj förklar hur Du ska fylla i dokumentmallen och vad Du bör tänka på.

DOKUMENTINFORMATION

Version: 1.0 Dokumentnr: 175 Antal sidor: 5 (avtal) + 5 (handledning) Format: Word + PDF Benämning: Agentavtal | Artist, konstnär, musiker m fl

Sök efter mall