Strømpriser 2020Billigst boliglånSolcelleanleggBilligste mobilbutikkBredbånd

fullmakt

 • Mall för fullmakt. Denna dokumentmall för fullmakt är avsedd att användas för den som vill skriva en professionellt utformad fullmakt för "vardagsgöromål". Genom ett system med kryssrutor kan du snabbt och enkelt ange vad fullmakten ska omfatta. T ex kan du ange att fullmaktshavaren ska ha rätt att köpa eller sälja egendom, kvittera ut postförsändelser, utföra bankärenden, företräda fullmaktsgivaren gentemot myndigheter m m. Du kan även själv skriva in andra åtgärder som ska omfattas av fullmakten. MallSupport ingår.
 • Professionell fullmaktsmall vilken är avsedd att användas av privatpersoner som snabbt och enkelt vill upprätta en professionellt utformad fullmakt med bevittning för ”vardagsgöromål”. Genom att enkelt kryssa i olika rutor i fullmaktsmallen kan fullmaktsgivaren ange om fullmakten ger behörighet att köpa och sälja egendom, kvittera ut postförsändelser, utföra bankärenden, företräda fullmaktsgivaren gentemot myndigheter m m. Därutöver är det även möjligt att fritt skriva in andra åtgärder som ska omfattas av fullmakten. Dokumentmallen är identisk med Mall - Fullmakt men innehåller även plats för bevittning vilket är att rekommendera i vissa situationer.
 • Mall för att snabbt och enkelt upprätta en bankfullmakt vilken kan användas av såväl privatpersoner som företag. Bankfullmakten ger möjlighet för fullmaktsgivaren att i detalj ange vilka åtgärder fullmäktigen, d v s den person som har erhållit fullmakten, har rätt att vidta för fullmaktsgivarens räkning. Detta sker enkelt i samband med upprättandet av fullmakten genom att fullmaktsgivaren via “kryssrutor” anger vilka åtgärder som fullmäktigen har rätt att vidta. Det kan vara allt från att få tillgång till ett visst konto eller ansöka om banklån till att avsluta värdepappersdepåer. Fullmakten innehåller även plats för bevittning av två personer då bevittning ofta är ett internt krav från många banker för att acceptera en fullmakt. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och fullmaktsregler.
 • Mall för upprättande av rättegångsfullmakt. När man agerar som ombud för en annan person eller ett företag vid ett mål eller ärende inför en domstol måste man ha en fullmakt från den personen eller företaget, en s k rättegångsfullmakt. Med denna dokumentmall upprättar Du snabbt och enkelt en fullmakt som uppfyller lagens krav. Mallen kan användas av såväl privatpersoner som juridiska personer, d v s bolag, organisationer m fl. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring rättegångsfullmakt.
 • Dokumentmall för fullmakt (power of attorney) på engelska. Med hjälp av denna dokumentmall kan Du snabbt och enkelt upprätta en fullmakt på engelska. Mallen kan användas av såväl privatpersoner som företag. Du anger själv vilka åtgärder som omfattas av fullmakten och kan därför använda mallen för att skapa en fullmakt som t ex avser försäljning och köp av egendom, agera som ombud, begära ut handlingar från myndigheter, kvittera postförsändelser på posten m m. Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen.
 • Dokumentmall för skapande av fullmakt med bevittning på engelska. Mallen kan användas av såväl privat-personer som företag och fullmaktsgivaren kan i dokumentmallen fritt ange vilka åtgärder som omfattas av fullmakten. Mallen är identiskt med Mall - Fullmakt Engelska (800) men innehåller plats för bevittning vilket ofta kan vara en fördel även om det inte är något krav enligt svensk rätt. Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen.
 • Dokumentmall för skapande av fullmakt för försäljning av bostadsrätt. Mallen är särskilt anpassad för försäljning av bostadsrätter genom fullmakt där fullmäktigen kan hantera de flesta frågor som rör bostadsrätten som att t ex ingå överlåtelseavtal, upprätta likvidavräkning, begära utträde ur bostadsrättsföreningen m m. Genom att fylla i person- och lägenhetsuppgifter skapar Du snabbt och enkelt en professionellt utformad fullmakt som uppfyller lagens krav. Denna dokumentmall finns även med bevittning via följande länk: Fullmakt - Försäljning av Bostadsrätt med bevittning Längre ner på denna sida kan läsa mer om dokumentmallen och reglerna kring fullmakter vid försäljning av bostadsrätt.
 • Dokumentmall för skapande av fullmakt med bevittning för försäljning av bostadsrätt. Mallen är särskilt anpassad för försäljning av bostadsrätter genom fullmakt där fullmäktigen kan hantera de flesta frågor som rör bostads-rätten som att t ex ingå överlåtelseavtal, upprätta likvidavräkningar, begära utträde i bostadsrättsföreningen m m. Genom att fylla i person- och lägenhetsuppgifter skapar Du snabbt och enkelt en professionellt utformad fullmakt som uppfyller lagens krav. Fullmakten ska bevittnas av två personer. Denna dokumentmall finns även utan bevittning via följande länk: Mall - Fullmakt Försäljning av Bostadsrätt (128) Längre ner på denna sida kan läsa mer om dokumentmallen och reglerna kring fullmakter vid försäljning av bostadsrätt.  
 • Dokumentmall för skapande av fullmakt med bevittning avseende försäljning av bostadsrätt när det finns två ägare/fullmaktsgivare till bostadsrätten. Dokumentmallen är särskilt anpassad för försäljning av bostadsrätter genom fullmakt med bevittning när det finns två säljare, t ex ett par som äger en bostadsrätt gemensamt. Bevittning är inte något krav enligt svensk rätt men det kan ofta vara en fördel att använda sig av en fullmakt med bevittning då det blir enklare för t ex köparen, bostadsrätts-föreningen m fl att acceptera fullmakten. Längre ner på denna sida finns ytterligare information.
 • Mall för att skriva en fullmakt när du ska sälja din bil, lastbil, motorcykel, moped eller något annat fordon. Med hjälp av denna dokumentmall skriver du snabbt och enkelt en professionellt utformad fullmakt för försäljning av ett fordon. Omgående leverans per e-post. MallSupport ingår.
 • Dokumentmall för skapande av fullmakt med bevittning för försäljning av fordon, d v s bil, lastbil, motorcykel, moped etc. Genom att endast fylla i personuppgifter och uppgifter om fordonet skapar Du snabbt och enkelt en professionell fullmakt där den som får fullmakten kan hantera alla åtgärder i samband med försäljningen av fordonet. Längre ner på denna sida finns ytterligare information om dokumentmallen.
 • Dokumentmall för att skriva en framtidsfullmakt. Med hjälp av denna mall kan du själva skriva en framtidsfullmakt där du utser en eller flera personer som ska ha rätt att företräda dig den dag som du inte längre själv kan fatta egna beslut, t ex på grund av sjukdom. I denna dokumentmall kan du specificera exakt vilka åtgärder som fullmaktshavaren ska ha rätt att vidta för din räkning med stöd av framtidsfullmakten.
Vi använder cookies för att ge våra besökare bästa möjliga upplevelse av webbplatsen. Genom att besöka webbplatsen accepterar du att vi använder oss av cookies. Ok