StrømselskaperNorske strømleverandørerBilforsikringBillig rørleggerBest i test forbrukslån 2020Strømpriser sammenligningTest av varmepumper 2020

Dokumentmallar - Familjerätt

 • Mall för äktenskapsförd som ingås före äktenskapet mellan blivande makar som kommit överens om att all deras egendom ska vara enskild egendom och därmed inte ingå i en eventuell framtida bodelning. Dokumentmallen är mycket enkel att fylla i och de enda uppgifter som du behöver skriva in är de blivande makarnas personuppgifter. När du laddar ner mallen får du även en mall för registrering av äktenskapsförord och en handledning som förklarar hur du gör för att snabbt och enkelt registrera äktenskapsförordet. MallSupport ingår vid köp av denna dokumentmall.
 • Mall för upprättande av äktenskapsförord under äktenskapet. I äktenskapsförordet överenskommer makarna att vardera makens egendom ska vara enskild egendom och inte omfattas av en framtida bodelning. Även den egendom som träder i stället för den enskilda egendom samt avkastningen ska vara enskild egendom. Du kan läsa mer om mallen och reglerna kring äktenskapsförord under äktenskapet längre ner på denna sida.
 • Mall för inbördes testamente mellan makarna. Med hjälp av dokumentmallen kan ett gift par skapa ett testamente enligt vilket de först ärver varandra och vid bådas bortgång ärvs egendomen av arvingarna såsom enskild egendom. Att arvingarna ärver egendomen såsom enskild egendom innebär att den inte ingår i t ex en bröstarvinges bodelning i samband med en äktenskapsskillnad. Man säkerställer således att arvegodset stannar “inom familjen”. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring testamente.
 • Mall för bodelningsavtal som upprättas med anledning av skilsmässa. Med hjälp av denna mall kan Du snabbt och enkelt upprätta ett komplett bodelningsavtal. Till dokumentmallen följer även en pedagogisk handledning som steg-för-steg förklarar hur Du fyller i de olika uppgifterna. Mallen levereras i olika versioner med bl a automatisk andelsberäkning m m. Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och bodelning med anledning av skilsmässa.
 • Mall för testamente. Mallen är en grundmall där du själv kan ange vem som ska ärva dig, vem som ska ärva vad, om kvarlåtenskapen ska ärvas som enskild egendom m m. Du får även en skriftlig handledning som förklarar hur du fyller i dokumentmallen jämte en rad tips och råd om vad du bör tänka på när du skriver ett testamente. MallSupport ingår.
 • Mall för gåvobrev. Dokumentmallen kan användas vid gåva av lös egendom där gåvogivaren kan bestämma om gåvan ska vara enskild egendom, om den ska utgöra förskott på arv och om det ska vara möjligt för gåvotagaren att göra egendomen till giftorättsgods m m. Genom att detta tydligt klargörs i gåvobrevet undviks framtida diskussioner och osäkerhet om vad som gäller. Gåvobrevsmallen innehåller även ett avsnitt där den som tar emot gåvan bekräftar mottagandet i skrift. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring gåva.
 • Ett äktenskapsförord måste registreras i Äktenskapsregistret för att vara gällande Med denna mall är det möjligt att snabbt och enkelt upprätta en ansökan om registrering av ett äktenskapsförord. Samtliga nödvändiga uppgifter finns intagna i dokumentmallen och det medföljer även en "lathund" som steg för steg förklarar hur du registrerar ett äktenskapsförord och vilka dokument som ska skicka med ansökan.
 • Mall för samboavtal enligt vilket samborna kommer överens om att sambolagens bodelningsregler inte ska vara tillämpliga. Enligt sambolagen ska den gemensamma bostaden och det bohag som införskaffats för gemensamt användande delas lika mellan parterna när förhållandet upphör. Detta gäller oavsett vem som betalt för den aktuella egendomen eller bostaden. Enligt denna dokumentmall för samboavtal kommer parterna överens om att sambolagens bodelningsregler inte ska vara tillämpliga och att samborna behåller sin respektive egendom för det fall att samboförhållandet upphör. Utförligare information om mallen och sambolagen finns längre ner på denna sida.
 • [wcm_restrict][download id="6888"][/wcm_restrict] Mall för äktenskapsförord där endast viss särskilt angiven egendom ska vara enskild egendom och inte omfattas av en eventuell framtida bodelning. All övrig egendom ska utgöra giftorättsgods. Dokumentmallen kan t ex användas när man önskar att en viss aktiepost, en bil, en båt etc ska utgöra enskild egendom medan all övrig egendom ska utgöra giftorättsgods. Denna mall är avsedd för ett par som ännu inte är gifta utan avser att ingå äktenskap. I mallen finns möjlighet för såväl make som maka att ange att viss egendom ska utgöra enskild egendom. Även avkastningen samt vad som träder istället för den enskilda egendomen ska utgöra enskild egendom. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring äktenskapsförord.
 • Mall för äktenskapsförord där endast viss särskilt angiven egendom ska vara enskild egendom och inte omfattas av en eventuell framtida bodelning. All övrig egendom ska utgöra giftorättsgods. Dokumentmallen kan t ex användas när man önskar att en viss aktiepost, en bil, en båt etc ska utgöra enskild egendom medan all övrig egendom ska utgöra giftorättsgods. Denna mall är avsedd för ett gift par som ingår äktenskapsförord under äktenskapet. I mallen finns möjlighet för såväl make som maka att ange att viss egendom ska utgöra enskild egendom. Även avkastningen samt vad som träder istället för den enskilda egendomen ska utgöra enskild egendom. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring äktenskapsförord.
 • Dokumentmall för skapande av gåvobrev avseende gåva av fastighet där Du även har möjlighet att lägga in särskilda villkor som t ex att gåvan ska erhållas som enskild egendom m m. Med hjälp av mallen skapar Du snabbt och enkelt ett gåvobrev för fastighet som uppfyller lagens krav. Till dokumentmallen följer en “lathund” som förklarar och ger tips och exempel om hur dokumentmallen ska fyllas i samt hur Du efter det att gåvobrevet upprättats söker ändring av lagfart. Även en mall för ansökan om ändring av lagfart följer med utan extra kostnad. Du kan läsa mer om dokumentmallen och gåva av fastighet längre ner på denna sida.
 • Mall för upprättande av bodelningsavtal med anledning av ett par som är sambos separerar. Med hjälp av denna mall kan Du snabbt och enkelt upprätta ett komplett bodelningsavtal där parterna fördelar samboegendomen. Till dokumentmallen följer även en pedagogisk handledning som steg-för-steg förklarar hur Du fyller i de olika uppgifterna. Mallen levereras i två olika versioner där Du kan välja mellan automatisk och manuell beräkning av parternas tillgångar. Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och reglerna kring bodelning när ett samboförhållande upphör.
 • Mall för upprättande av samboavtal där samborna överenskommer att viss egendom inte ska omfattas av bodelningsreglerna i sambolagen, d v s egendomen ska inte ingå i en bodelning om samborna separerar. Dokumentmallen är avsedd för sambor som endast önskar undanta viss egendom (t ex en bostadsrätt, en viss möbel eller liknande) från en eventuell framtida bodelning. För det fall att man önskar att bodelningsreglerna i sambolagen inte ska vara tillämpliga överhuvudtaget rekommenderas istället vår “Mall - Samboavtal” vilken Du finner här. Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och möjligheterna för sambor att avtala bort sambolagens bodelningsregler.
 • Mall för upprättande av inbördes testamente mellan makar. Dokumentmallen innehåller inte några formuleringar med avseende på hur kvarlåtenskapen ska fördelas vid makarnas bortgång. Du kan därför, så länge du följer reglerna i ärvabalken, i detalj ange hur den egendom som makarna efterlämnar ska fördelas, egendomen ska ärvas som enskild egendom m m. MallSupport ingår.
 • Professionellt och pedagogiskt utformad dokumentmall för gemensam ansökan om skilsmässa. För att kunna använda sig av denna mall kan makarna inte ha några hemmavarande barn under 16 år vilka makarna gemensamt eller någon av makarna har vårdnaden om. Makarna kan inte heller ha några yrkanden avseende t ex vårdnad, barns boende, umgängesrätt, underhåll, kvarsittningsrätt eller liknande. Vill makarna framställa sådana yrkanden ska istället dokumentmallen ”Mall - Skilsmässa Plus" (nr 301) användas. Makarna väljer själva i mallen om de vill ha betänketid innan tingsrätten beslutar om skilsmässa. Till dokumentmallen medföljer en pedagogisk och enkelt skriven handledning som ger tips och råd om hur mallen ska fyllas i samt vad man i övrigt bör tänka på i samband med en skilsmässa. Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och reglerna kring skilsmässa.
 • Dokumentmall för fullföljd av ansökan om skilsmässa när tingsrätten beslutat om att skilsmässan ska föregås av en betänketid. Mallen kan användas när den ursprungliga skilsmässoansökan endast innehållit yrkande om skilsmässa. Har skilsmässoansökan innehållit yrkanden om t ex vårdnad, barns boende, umgängesrätt, underhåll, kvarsittningsrätt etc ska istället dokumentmallen "Fullföljd Äktenskapsskillnad Plus" (nr 351) användas. Dokumentmallen kan användas såväl när båda makarna som endast en av makarna ansöker om fullföljd. Till mallen följer en handledning som ger tips och råd om hur Du ska fylla i mallen samt vad man i övrigt bör tänka på i samband med ansökan om fullföljd av en skilsmässa. Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och reglerna kring fullföljd av skilsmässa efter betänketid.
Vi använder cookies för att ge våra besökare bästa möjliga upplevelse av webbplatsen. Genom att besöka webbplatsen accepterar du att vi använder oss av cookies. Ok