En framtidsfullmakt är en särskild form av fullmakt där du kan ge i fullmakt åt någon annan att företräda dig i framtiden. Enkelt förklarat kan du med hjälp av en framtidsfullmakt redan idag utse en eller flera personer som har rätt att företräda dig den dag som du inte längre kan ta hand om dina ”angelägenheter”.

Framtidsfullmakter är en relativt ny företeelse i svensk rätt. Det lag som reglerar framtidsfullmakter, lag (2017:310) om framtidsfullmakter trädde i kraft så sent som den 1 juli 2017. Innan dess var det inte möjligt att använda sig av framtidsfullmakter. Istället var man hänvisad till det offentliga systemet med god man och förvaltare där det är en myndighet som utser en ställföreträdare.

I det följande ska vi försöka att, på ett enkelt och överskådligt sätt, redogöra för vad framtidsfullmakter är för något och samtidigt förklara de grundläggande reglerna avseende framtidsfullmakter.

Grundläggande termer och begrepp avseende framtidsfullmakter

För att du enklare ska kunna förstå de olika reglerna ska vi först gå igenom ett par grundläggande begrepp.

Den person som upprättar en framtidsfullmakt, d v s ger en annan person i fullmakt att företräda den person som upprättar fullmakten, benämns för fullmaktsgivare.

Den person som får i fullmakt att företräda fullmaktsgivaren benämns fullmaktshavare.

Ibland används benämningen huvudman istället för fullmaktsgivare för den som upprättat en fullmakt. Vad avser fullmaktshavaren används ibland istället begreppen fullmäktig eller fullmaktstagare. I denna artikel kommer vi uteslutande att använda oss begreppen fullmaktsgivare och fullmaktshavare vilka är de begrepp som används i lagen om framtidsfullmakter.  

Vem som kan upprätta en framtidsfullmakt

Den som har fyllt arton år och har förmåga att ”ha hand som sina angelägenheter” kan upprätta en framtidsfullmakt. I praktiken innebär detta att den person som upprättar fullmakten inte får ha förvaltare och hen måste dessutom förstå vad en framtidsfullmakt innebär.

Att man måste förstå vad framtidsfullmakten innebär att en person som blivit allvarligt sjuk och inte längre är medveten om vad hen gör inte kan upprätta en framtidsfullmakt. Tyvärr förekommer det alltför ofta att man väntar för länge med att upprätta en framtidsfullmakt med följd att personen som hade kunnat få hjälp med stöd av en framtidsfullmakt inte längre kan upprätta en framtidsfullmakt. I en sådan situation blir man som anhörig istället förvisad till de traditionella lösningarna i form av god man och förvaltare.  

Vänta därför inte för länge med att upprätta en framtidsfullmakt.

Vem som kan vara fullmaktshavare

Vad en fullmaktshavare kan göra med en framtidsfullmakt

Enligt lagtexten kan en framtidsfullmakt avse ekonomiska och personliga angelägenheter.

Med ekonomiska angelägenheter avses bl a löpande betalningar av räkningar, göra vardagliga inköp men det kan även avse mer komplexa åtgärder som att hyra bostad, hantering av pengar och placeringar, sälja egendom m m.

Med personliga angelägenheter avses åtgärder som berör ditt allmänna välbefinnande. Som exempel på sådana åtgärder kan nämnas kontakter med hemtjänst, hälso- och sjukvård m m.

Att fullmakten omfattar kontakter med hälso- och sjukvård innebär inte att fullmaktshavaren kan fatta beslut om medicinska ingrepp. Beslut om medicinska ingrepp faller uttryckligen utanför framtidsfullmaktens omfattning. Som fullmaktshavare behöver du därför inte vara orolig för att du ska behöva fatta denna typ av beslut.

En framtidsfullmakt måste uppfylla vissa formkrav för att vara gällande

Vad en framtidsfullmakt bör innehålla

När en framtidsfullmakt träder i kraft eller börjar att gälla

En framtidsfullmakt träder inte i kraft i samband med undertecknandet eller ett visst angivet datum. En framtidsfullmakt träder istället i kraft den dag som du på grund av ”sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser”. Detta sker per ”automatik” och du behöver inte själv vidta några åtgärder för att fullmakten ska börja att gälla.

Innan du på grund av ”sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om dina angelägenheter är det inte möjligt för fullmaktshavaren att använda sig av fullmakten.

Vill du att någon ska företräda dig innan du befinner dig i detta tillstånd måste du använda dig av en ”vanlig” fullmakt. En vanlig lösning är därför att man även upprättar en vanlig fullmakt när man skriver en framtidsfullmakt.

—————————–

Användandet av framtidsfullmakter har diskuterats under många år. Anledningen var att man ansåg att systemet med vanliga fullmakter, gode män och förvaltare behövde kompletteras med någon form av fullmakt där det skulle vara möjligt att i förväg utse någon som skulle kunna företräda en person när denna inte längre kunde företräda sig själv.

Tidigare var detta inte möjligt. Istället var man tvungen att vända sig till myndigheterna och begära att en god man eller förvaltare utsågs.

Syftet med denna typ av fullmakter är att de ska utgöra ett komplement till systemet med gode män och förvaltare. Möjligheten att förordna en god man eller förvaltare finns därför fortfarande kvar.