Billigst strømBeste bredbåndKredittkort testElektrikerpriser

Butik

 • Dokumentmall för fullföljd av ansökan om skilsmässa när tingsrätten beslutat om att skilsmässan ska föregås av en betänketid. Mallen kan användas när den ursprungliga skilsmässoansökan endast innehållit yrkande om skilsmässa. Har skilsmässoansökan innehållit yrkanden om t ex vårdnad, barns boende, umgängesrätt, underhåll, kvarsittningsrätt etc ska istället dokumentmallen "Fullföljd Äktenskapsskillnad Plus" (nr 351) användas. Dokumentmallen kan användas såväl när båda makarna som endast en av makarna ansöker om fullföljd. Till mallen följer en handledning som ger tips och råd om hur Du ska fylla i mallen samt vad man i övrigt bör tänka på i samband med ansökan om fullföljd av en skilsmässa. Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och reglerna kring fullföljd av skilsmässa efter betänketid.
 • Dokumentmall för att skapa ett enkelt skuldebrev med två låntagare där låntagarna är solidariskt ansvariga gentemot långivaren för sina åtaganden enligt skuldebrevet. Mallen innehåller möjlighet att ange skuldbelopp, ränta, tidpunkt för amortering och räntebetalning, hur återbetalning ska ske, vad som sker vid dröjsmål m m. Mallen innehåller även möjlighet att helt fritt skriva in egna ytterligare villkor eller bestämmelser. Mallen kan användas av såväl företag som privatpersoner. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om dokumentmallen och reglerna kring enkla skuldebrev.
 • Dokumentmall för att skapa ett enkelt skuldebrev med tre låntagare där låntagarna är solidariskt ansvariga gentemot långivaren för sina åtaganden enligt skuldebrevet. Mallen innehåller möjlighet att ange skuldbelopp, ränta, tidpunkt för amortering och räntebetalning, hur återbetalning ska ske, vad som sker vid dröjsmål m m. Mallen innehåller även möjlighet att helt fritt skriva in egna ytterligare villkor eller bestämmelser. Mallen kan användas av såväl företag som privatpersoner. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om dokumentmallen och reglerna kring enkla skuldebrev.
 • Dokumentmall för att skapa ett enkelt skuldebrev med fyra låntagare där låntagarna är solidariskt ansvariga gentemot långivaren för sina åtaganden enligt skuldebrevet. Mallen innehåller möjlighet att ange skuldbelopp, ränta, tidpunkt för amortering och räntebetalning, hur återbetalning ska ske, vad som sker vid dröjsmål m m. Mallen innehåller även möjlighet att helt fritt skriva in egna ytterligare villkor eller bestämmelser. Mallen kan användas av såväl företag som privatpersoner.
 • Dokumentmall för upprättande av inbördes testamente mellan sambor. Mallen innehåller inte några fasta formuleringar med avseende på hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Istället kan samborna fritt ange vad som ska ske med deras egendom om någon av dem eller båda avlider. Mallen är lämplig för sambor som inte önskar använda sig av de mer standardiserade formuleringarna för testamente och som istället vill skapa en helt egen och anpassad fördelning av sin kvarlåtenskap. Tänk dock på att fördelningen av egendomen inte får strida mot de tvingande reglerna i ärvdabalken. Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och sambors möjligheter att genom inbördes testamente testamentera bort sin egendom.
 • Mall för testamente där du bestämmer att din kvarlåtenskap ska ärvas som enskild egendom av dina bröstarvingar. Genom att göra arvet till enskild egendom säkerställer du att ditt arv inte kommer att ingå i en bodelning om någon av dina bröstarvingar t ex skulle skilja sig. MallSupport ingår.
 • Dokumentmall för fullmakt (power of attorney) på engelska. Med hjälp av denna dokumentmall kan Du snabbt och enkelt upprätta en fullmakt på engelska. Mallen kan användas av såväl privatpersoner som företag. Du anger själv vilka åtgärder som omfattas av fullmakten och kan därför använda mallen för att skapa en fullmakt som t ex avser försäljning och köp av egendom, agera som ombud, begära ut handlingar från myndigheter, kvittera postförsändelser på posten m m. Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen.
 • Dokumentmall för skapande av fullmakt med bevittning på engelska. Mallen kan användas av såväl privat-personer som företag och fullmaktsgivaren kan i dokumentmallen fritt ange vilka åtgärder som omfattas av fullmakten. Mallen är identiskt med Mall - Fullmakt Engelska (800) men innehåller plats för bevittning vilket ofta kan vara en fördel även om det inte är något krav enligt svensk rätt. Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen.
 • Dokumentmall för skapande av fullmakt för försäljning av bostadsrätt. Mallen är särskilt anpassad för försäljning av bostadsrätter genom fullmakt där fullmäktigen kan hantera de flesta frågor som rör bostadsrätten som att t ex ingå överlåtelseavtal, upprätta likvidavräkning, begära utträde ur bostadsrättsföreningen m m. Genom att fylla i person- och lägenhetsuppgifter skapar Du snabbt och enkelt en professionellt utformad fullmakt som uppfyller lagens krav. Denna dokumentmall finns även med bevittning via följande länk: Fullmakt - Försäljning av Bostadsrätt med bevittning Längre ner på denna sida kan läsa mer om dokumentmallen och reglerna kring fullmakter vid försäljning av bostadsrätt.
 • Dokumentmall för skapande av fullmakt med bevittning för försäljning av bostadsrätt. Mallen är särskilt anpassad för försäljning av bostadsrätter genom fullmakt där fullmäktigen kan hantera de flesta frågor som rör bostads-rätten som att t ex ingå överlåtelseavtal, upprätta likvidavräkningar, begära utträde i bostadsrättsföreningen m m. Genom att fylla i person- och lägenhetsuppgifter skapar Du snabbt och enkelt en professionellt utformad fullmakt som uppfyller lagens krav. Fullmakten ska bevittnas av två personer. Denna dokumentmall finns även utan bevittning via följande länk: Mall - Fullmakt Försäljning av Bostadsrätt (128) Längre ner på denna sida kan läsa mer om dokumentmallen och reglerna kring fullmakter vid försäljning av bostadsrätt.  
 • Dokumentmall för skapande av fullmakt med bevittning avseende försäljning av bostadsrätt när det finns två ägare/fullmaktsgivare till bostadsrätten. Dokumentmallen är särskilt anpassad för försäljning av bostadsrätter genom fullmakt med bevittning när det finns två säljare, t ex ett par som äger en bostadsrätt gemensamt. Bevittning är inte något krav enligt svensk rätt men det kan ofta vara en fördel att använda sig av en fullmakt med bevittning då det blir enklare för t ex köparen, bostadsrätts-föreningen m fl att acceptera fullmakten. Längre ner på denna sida finns ytterligare information.
 • Mall för att skapa ett komplett enkelt skuldebrev med bevittning av två personer. Dokumentmallen innehåller möjlighet att ange skuldbelopp, ränta, tidpunkt för amortering och räntebetalning, hur återbetalning ska ske, vad som sker vid dröjsmål m m. Mallen innehåller även möjlighet att helt fritt skriva in egna ytterligare villkor eller bestämmelser. Mallen är en kopia av Mall - Enkelt Skuldebrev (134) men innehåller plats för bevittning. Bevittning är inte något krav för att ett skuldebrev ska vara giltigt. Ofta är bevittning dock att föredra ur bevissynpunkt. Mallen kan användas av såväl företag som privatpersoner. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om dokumentmallen och reglerna kring enkla skuldebrev.
 • Mall för att skriva en fullmakt när du ska sälja din bil, lastbil, motorcykel, moped eller något annat fordon. Med hjälp av denna dokumentmall skriver du snabbt och enkelt en professionellt utformad fullmakt för försäljning av ett fordon. Omgående leverans per e-post. MallSupport ingår.
 • Dokumentmall för skapande av fullmakt med bevittning för försäljning av fordon, d v s bil, lastbil, motorcykel, moped etc. Genom att endast fylla i personuppgifter och uppgifter om fordonet skapar Du snabbt och enkelt en professionell fullmakt där den som får fullmakten kan hantera alla åtgärder i samband med försäljningen av fordonet. Längre ner på denna sida finns ytterligare information om dokumentmallen.
 • Dokumentmall för skapande av en fullmakt där en dödsbodelägare lämnar i fullmakt åt en annan person att företräda dödsbodelägaren i samband med bouppteckningsförrättning och arvskifte. Längre ner på denna sida finner Du ytterligare information om mallen.
 • Dokumentmall för avtal om provanställning. Med hjälp av denna mall upprättar Du snabbt och enkelt ett anställningsavtal avseende provanställning vilket uppfyller lagens krav. I mallen kan Du bl a ange provanställningens längd, arbetsuppgifter, lön, semester, om avtalet omfattas av kollektivavtal m m. Till dokumentmallen följer en kort och pedagogiskt utformad handledning som förklarar hur Du fyller i mallen samt ger dig tips och råd om vad Du bör tänka på när Du upprättar ett provanställningsavtal.
Vi använder cookies för att ge våra besökare bästa möjliga upplevelse av webbplatsen. Genom att besöka webbplatsen accepterar du att vi använder oss av cookies. Ok