StrømselskaperLånekalkulator til forbrukslån 2019Billig innboforsikring 2019Refinansiering

Butik

 • Mall för anställningsavtal. Mallen är avsedd för den som avser att skriva ett enkelt och grundläggande anställningsavtal. Dokumentmallen ger möjlighet att välja mellan olika former av anställningar såsom t ex tillsvidareanställning, anställning för viss tid, provanställning m fl. Mallen lämnar inte utrymme för särskilda överenskommelser och är därför mest lämpad att användas vid mer traditionella och standardiserade arbetsuppgifter eller när kollektivavtal föreligger. Kontakta oss gärna om Du är osäker på vilken mall Du ska välja. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om denna mall samt de rättsliga reglerna avseende anställningsavtal.
 • Mall för uppsägning på grund av arbetsbrist. Lagen om anställningsskydd (LAS) ställer höga krav på utformningen av en uppsägning. En felaktig utformad uppsägning kan bli mycket kostsam för arbetsgivaren. Med denna dokumentmall kan en arbetsgivare enkelt upprätta en korrekt utformad uppsägning som uppfyller lagens krav med bl a besvärshänvisning och information om rätt till återanställning. Mallen kan användas såväl när arbetstagaren har rätt till återanställning som när arbetstagaren inte har den rätten. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring uppsägning på grund av arbetsbrist.
 • Mall för äktenskapsförd som ingås före äktenskapet mellan blivande makar som kommit överens om att all deras egendom ska vara enskild egendom och därmed inte ingå i en eventuell framtida bodelning. Dokumentmallen är mycket enkel att fylla i och de enda uppgifter som du behöver skriva in är de blivande makarnas personuppgifter. När du laddar ner mallen får du även en mall för registrering av äktenskapsförord och en handledning som förklarar hur du gör för att snabbt och enkelt registrera äktenskapsförordet. MallSupport ingår vid köp av denna dokumentmall.
 • Mall för upprättande av äktenskapsförord under äktenskapet. I äktenskapsförordet överenskommer makarna att vardera makens egendom ska vara enskild egendom och inte omfattas av en framtida bodelning. Även den egendom som träder i stället för den enskilda egendom samt avkastningen ska vara enskild egendom. Du kan läsa mer om mallen och reglerna kring äktenskapsförord under äktenskapet längre ner på denna sida.
 • Mall för inbördes testamente mellan makarna. Med hjälp av dokumentmallen kan ett gift par skapa ett testamente enligt vilket de först ärver varandra och vid bådas bortgång ärvs egendomen av arvingarna såsom enskild egendom. Att arvingarna ärver egendomen såsom enskild egendom innebär att den inte ingår i t ex en bröstarvinges bodelning i samband med en äktenskapsskillnad. Man säkerställer således att arvegodset stannar “inom familjen”. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring testamente.
 • Mall för bodelningsavtal som upprättas med anledning av skilsmässa. Med hjälp av denna mall kan Du snabbt och enkelt upprätta ett komplett bodelningsavtal. Till dokumentmallen följer även en pedagogisk handledning som steg-för-steg förklarar hur Du fyller i de olika uppgifterna. Mallen levereras i olika versioner med bl a automatisk andelsberäkning m m. Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och bodelning med anledning av skilsmässa.
 • Mall för testamente. Mallen är en grundmall där du själv kan ange vem som ska ärva dig, vem som ska ärva vad, om kvarlåtenskapen ska ärvas som enskild egendom m m. Du får även en skriftlig handledning som förklarar hur du fyller i dokumentmallen jämte en rad tips och råd om vad du bör tänka på när du skriver ett testamente. MallSupport ingår.
 • Mall för fullmakt. Denna dokumentmall för fullmakt är avsedd att användas för den som vill skriva en professionellt utformad fullmakt för "vardagsgöromål". Genom ett system med kryssrutor kan du snabbt och enkelt ange vad fullmakten ska omfatta. T ex kan du ange att fullmaktshavaren ska ha rätt att köpa eller sälja egendom, kvittera ut postförsändelser, utföra bankärenden, företräda fullmaktsgivaren gentemot myndigheter m m. Du kan även själv skriva in andra åtgärder som ska omfattas av fullmakten. MallSupport ingår.
 • Professionell fullmaktsmall vilken är avsedd att användas av privatpersoner som snabbt och enkelt vill upprätta en professionellt utformad fullmakt med bevittning för ”vardagsgöromål”. Genom att enkelt kryssa i olika rutor i fullmaktsmallen kan fullmaktsgivaren ange om fullmakten ger behörighet att köpa och sälja egendom, kvittera ut postförsändelser, utföra bankärenden, företräda fullmaktsgivaren gentemot myndigheter m m. Därutöver är det även möjligt att fritt skriva in andra åtgärder som ska omfattas av fullmakten. Dokumentmallen är identisk med Mall - Fullmakt men innehåller även plats för bevittning vilket är att rekommendera i vissa situationer.
 • Mall för att upprätta ett heltäckande skuldebrev där man minimerar risken för framtida diskussioner och tvister. Dokumentmallen kan användas av både privatpersoner och företag. Dokumentmallen ger möjlighet att vid upprättandet av skuldebrevet ange om det ska vara ett löpande eller enkelt skuldebrev. Vidare anger man enkelt och i löpande följd vilket belopp som krediten avser, vilken ränta som ska utgå, när och hur amortering jämte ränta ska betalas, vad som sker om kredittagaren är sen med betalningen m m. Det finns även möjlighet att skriva in helt egna bestämmelser eller instruktioner. Längre ner på denna sida finner Du ytterligare information om mallen samt reglerna kring skuldebrev.
 • Mall för gåvobrev. Dokumentmallen kan användas vid gåva av lös egendom där gåvogivaren kan bestämma om gåvan ska vara enskild egendom, om den ska utgöra förskott på arv och om det ska vara möjligt för gåvotagaren att göra egendomen till giftorättsgods m m. Genom att detta tydligt klargörs i gåvobrevet undviks framtida diskussioner och osäkerhet om vad som gäller. Gåvobrevsmallen innehåller även ett avsnitt där den som tar emot gåvan bekräftar mottagandet i skrift. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring gåva.
 • Mall för upprättande av ett enklare aktieöverlåtelseavtal. Med hjälp av denna dokumentmall kan Du snabbt och enkelt skapa ett avtal om överlåtelse av aktier där Du har möjlighet att ange priset för aktierna, när aktierna tillträds av köparen, hur och när betalning ska ske, överlämnande av eventuella aktiebrev samt säljarens garantier. Mallen kan användas för överlåtelse av aktier mellan såväl företag som privatpersoner. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring aktieöverlåtelser.
 • Ett äktenskapsförord måste registreras i Äktenskapsregistret för att vara gällande Med denna mall är det möjligt att snabbt och enkelt upprätta en ansökan om registrering av ett äktenskapsförord. Samtliga nödvändiga uppgifter finns intagna i dokumentmallen och det medföljer även en "lathund" som steg för steg förklarar hur du registrerar ett äktenskapsförord och vilka dokument som ska skicka med ansökan.
 • Mall för samboavtal enligt vilket samborna kommer överens om att sambolagens bodelningsregler inte ska vara tillämpliga. Enligt sambolagen ska den gemensamma bostaden och det bohag som införskaffats för gemensamt användande delas lika mellan parterna när förhållandet upphör. Detta gäller oavsett vem som betalt för den aktuella egendomen eller bostaden. Enligt denna dokumentmall för samboavtal kommer parterna överens om att sambolagens bodelningsregler inte ska vara tillämpliga och att samborna behåller sin respektive egendom för det fall att samboförhållandet upphör. Utförligare information om mallen och sambolagen finns längre ner på denna sida.
 • Professionell dokumentmall för upprättande av avtal om bostadsarrende. Med hjälp av mallen skapar Du snabbt och enkelt ett professionellt avtal om bostadsarrende som uppfyller de särskilda krav som jordabalken ställer för att ett arrende ska klassificeras som bostadsarrende. Mallen kan användas av såväl fastighetsägare som arrendatorer. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om avtalsmallen och reglerna kring bostadsarrende.
 • Mall för att skapa ett komplett enkelt skuldebrev. Dokumentmallen innehåller möjlighet att ange skuldbelopp, ränta, tidpunkt för amortering och räntebetalning, hur återbetalning ska ske, vad som sker vid dröjsmål m m. Mallen innehåller även möjlighet att helt fritt skriva in egna ytterligare villkor eller bestämmelser. Mallen kan användas av såväl företag som privatpersoner. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om dokumentmallen och reglerna kring enkla skuldebrev.
Vi använder cookies för att ge våra besökare bästa möjliga upplevelse av webbplatsen. Genom att besöka webbplatsen accepterar du att vi använder oss av cookies. Ok